banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner

Home

2427-2502
แรกมีไฟฟ้าใช้ในประเทศไทย

ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2427 โดย ผู้ให้กำเนิดกิจการไฟฟ้าในประเทศไทย คือ จอมพลเจ้าพระยา สุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสงชูโต) ด้วยการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เดินสายไฟฟ้า และติดดวงโคมไฟฟ้าที่กรมทหารหน้าซึ่งเป็นที่ตั้งกระทรวงกลาโหมในปัจจุบันสำหรับกิจการไฟฟ้าในส่วนภูมิภาคเริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อทางราชการได้ตั้งแผนกไฟฟ้าขึ้นในกองบุราภิบาลกรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทยและได้ก่อสร้างไฟฟ้าเทศบาลเมืองนครปฐมขึ้นเพื่อจำหน่ายไฟฟ้าแก่ประชาชนเป็นแห่งแรกเมื่อปี 2473 จากนั้นมีการปรับปรุงเป็นกองไฟฟ้าและ กองไฟฟ้าภูมิภาคตามลำดับ ก่อนจัดตั้งเป็น “องค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” เมื่อปี 2497

ทศวรรษที่ 1 • 2503-2513
บุกเบิกก่อสร้างไฟฟ้าให้ชุมชน

ได้รับการสถาปนาตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพุทธศักราช 2503 โดยรับช่วงภารกิจต่อจากองค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาดำเนินการ มีการไฟฟ้าอยู่ในความรับผิดชอบ 200 แห่ง มีกำลังไฟฟ้าสูงสุดในปี 2503 เพียง 15,000 กิโลวัตต์ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าบริการประชาชนได้ 26.4 ล้านหน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ต่อปี ในทศวรรษแรกของการก่อตั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนับว่ามีการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จอย่างดีโดยได้รับการยกย่องให้เป็นรัฐวิสาหกิจชั้น 1 ในปี 2513 ที่มีผลงานโดดเด่นอยู่ในระดับแนวหน้าของรัฐวิสาหกิจในยุคนั้น

ทศวรรษที่ 2 • 2514-2523
เร่งรัดขยายไฟฟ้าสู่ชนบท

เร่งดำเนินการจ่ายไฟฟ้าให้หมู่บ้านชนบทเพื่อตอบสนองความต้องการการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นด้วยการจัดแผนงานโครงการสำคัญได้แก่
•โครงการเร่งรัดพัฒนาไฟฟ้าชนบทเพื่อจ่ายไฟให้หมู่บ้านทั่วประเทศภาย ใน 15 ปี
•โครงการพัฒนาไฟฟ้าตำบลเพื่อจ่ายไฟให้หมู่บ้านภายใน 6 ปี
•จ่ายไฟให้หมู่บ้านชนบทแบบไฟฟ้าพัฒนาโดยเปิดโอกาสให้ชุมชนสามารถสมทบค่าใช้จ่ายค่าลงทุนก่อสร้างระบบไฟฟ้าจำนวนร้อยละ 30เพื่อให้ใช้ไฟฟ้าได้เร็วขึ้น ทำให้หมู่บ้านในชนบทมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10 เมื่อปี 2515 เป็นประมาณร้อยละ 35 เมื่อสิ้นปี 2523

ทศวรรษที่ 3 • 2524-2533
ส่งเสริมความเจริญทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม

เสริมระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้มีความพร้อมสำหรับรองรับการขยายตัวการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น โดยการเพิ่มวงจรระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ที่มีการใช้ไฟฟ้าหนาแน่นเปลี่ยนระบบแรงดันเพิ่ม และเชื่อมโยงโรงจักรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้งหมดเข้ารับไฟฟ้าจากสถานีย่อยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แทนการผลิตของโรงจักรไฟฟ้าดีเซลก่อสร้างเชื่อมโยงระบบจำหน่ายแรงดันสูง 33 กิโลโวลต์ด้วยสายเคเบิลใต้นํ้าจากสถานีไฟฟ้าย่อยขนอมของ กฟผ. ไปยังเกาะสมุย ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร ซึ่งนับเป็นการวางสายเคเบิลใต้นํ้าครั้งแรกในประเทศไทย และเริ่มพัฒนานำทรัพยากรพลังงานธรรมชาติ เช่น พลังงานนํ้า และแสงอาทิตย์ ฯลฯ มาผลิตพลังงานไฟฟ้า

ทศวรรษที่ 4 • 2534-2543
นำเทคโนโลยีชั้นสูงมาพัฒนามาตรฐานนการบริการระดับสากล

มุ่งเน้นดำเนินการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอุตสาห
กรรมที่กระจายไปยังชนบทและส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การพัฒนาชุมชนในภูมิภาคให้เจริญ รวมทั้งโครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกและพื้นที่ภาคใต้ โดยเน้นงานด้านการปรับปรุงและเสริมประสิทธิภาพความมั่นคงของระบบให้เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้าด้วยการบริการที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยนำวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้

ทศวรรษที่ 5 • 2544-2553
พัฒนาองค์กรเพื่อก้าวสู่ระดับสากลในธุรกิจพลังงาน

ปรับโครงสร้างองค์กร เน้นการดำเนินงานด้านบริการการเพิ่มประสิทธิภาพความมั่นคงของระบบจำหน่ายด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีและการขยายธุรกิจโดยแยกธุรกิจหลักเป็นกลุ่มธุรกิจเครือข่ายระบบไฟฟ้า ธุรกิจจำหน่ายและบริการ รวมทั้งปรับรูปแบบการบริหารจัดการโครงการเป็นแบบครบวงจร พัฒนาศักยภาพบุคลากร และบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมก้าวสู่ระดับสากลในธุรกิจพลังงาน

ทศวรรษที่ 6 • 2554-ปัจจุบัน
พัฒนาคุณภาพระบบไฟฟ้าและการบริการ ขับเคลื่อน
องค์กรสู่ PEA Digital Utility

มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องทั้งด้านคุณภาพและบริการสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ PEA Digital Utility ด้วยกลยุทธ์ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมก้าวสู่ปีที่ 60 ด้วยการเป็นผู้ให้บริการสาธารณูปโภคยุคใหม่ที่ทันสมัย ด้วยนวัตกรรมดิจิทัลและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าที่เป็นเลิศเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศควบคู่ไปกับการสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน

previous arrow
next arrow
Slider

ธุรกิจของ กฟภ.

มุ่งเสริมสร้างศักยภาพอย่างไม่หยุดนิ่งสู่การยกระดับการเป็นผู้ให้บริการสาธารณูปโภคยุคใหม่ที่ทันสมัยด้วยนวัตกรรมดิจิทัลและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าที่เป็นเลิศพร้อมค้นหาแหล่งพลังงานไฟฟ้ารูปแบบใหม่เพื่อตอบโจทย์อนาคต และเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติ

ผลการดำเนินงานที่โดดเด่นปี 2563

กลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนประจำปี 2563
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

CSR Today

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
PEA ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-19 มอบน้ำดื่ม PEA ชื่นใจ ให้กับศูนย์จันท์ประชาร่วมใจ
•
วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ณ สนามฝึกกองทัพเรือ บ้านจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี คณะผู้บริหาร และพนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ส่งมอบน้ำดื่มให้กับศูนย์จันท์ประชาร่วมใจ ซึ่งเป็นศูนย์พักคอยและรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ฯ และผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19
•
ข่าว/ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดจันทบุรี

#PEA #PEACSR 
#PEAส่งต่อความรักษ์
#สู้ภัยโควิด19 #จันทบุรีImage attachmentImage attachment

PEA ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-19 มอบน้ำดื่ม PEA ชื่นใจ ให้กับศูนย์จันท์ประชาร่วมใจ

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ณ สนามฝึกกองทัพเรือ บ้านจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี คณะผู้บริหาร และพนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ส่งมอบน้ำดื่มให้กับศูนย์จันท์ประชาร่วมใจ ซึ่งเป็นศูนย์พักคอยและรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ฯ และผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ข่าว/ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดจันทบุรี

#pea #PEACSR
#PEAส่งต่อความรักษ์
#สู้ภัยโควิด19 #จันทบุรี
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว

PEA มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 คณะผู้บริหารและพนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไปด้วยกัน

ข่าว/ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลก

#pea #PEACSR
#PEAส่งต่อความรักษ์
#น้ำท่วม #พิษณุโลก
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว

PEA ร่วมทำความดีในโครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิตบริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี" ณ ศาลาประชาคม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร จัดโครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิตบริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี" เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงาน ลูกจ้างของ PEA และประชาชน ร่วมบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เป็นการช่วยสนับสนุนศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยให้มีปริมาณโลหิตสำรองเพิ่มขึ้น

ข่าว/ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอท่าแซะ

#PEA #PEACSR
#PEAส่งต่อความรักษ์
#บริจาคโลหิต #ชุมพร
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

11 ชั่วโมง ที่แล้ว

PEA ระดมทีมย้ายมิเตอร์หนีน้ำกว่าพันเครื่อง จากเหตุพนังกั้นน้ำพังจนน้ำเจ้าพระยาไหลทะลัก ในพื้นที่ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

#pea #PEACSR
#PEAส่งต่อความรักษ์
#น้ำท่วม #สิงห์บุรี
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

17 ชั่วโมง ที่แล้ว

เมื่อไม่นานมานี้ องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้ออกประกาศเตือน “รหัสแดง” หรือภาวะฉุกเฉินของมนุษยชาติ ⚠️ ว่าโลกของเรากำลังเผชิญหน้ากับภาวะโลกร้อน พร้อมเรียกร้องให้ประชากรทุกคนทั่วโลกช่วยกันลงมือแก้ไข และหยุดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในทันที ‼️ ไม่ว่าจะเป็นถ่านหิน น้ำมัน หรือแก๊ส เพื่อป้องกันการปล่อยมลพิษสู่ชั้นบรรยากาศ 💨 ซึ่งส่งผลให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่เช่นนั้นแล้วล่ะก็ ก่อนปี ค.ศ.2050 โลกของเราอาจต้องเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่ที่ไม่เคยมีบันทึกมาก่อนในหน้าประวัติศาสตร์ 😨

วันนี้เราจะขอพาทุกคนไปรู้จักกับ 5 สารคดีจาก Netflix ✨ ที่จะช่วยให้คุณได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติจากการกระทำของมนุษย์ 👉 มาดูและช่วยคิดไปด้วยกัน ว่าเราจะทำอย่างไรได้บ้างเพื่อให้โลกใบนี้ยังคงอยู่จนชั่วลูกชั่วหลาน...

#สารคดีNetflix
#PEAส่งต่อความรักษ์ #PEAรักษ์ให้โลกรู้
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

19 ชั่วโมง ที่แล้ว

เฉลยคำตอบจากกิจกรรมไม่รักษ์โลกตรงไหนเอาปากกามาวง! ✏ การใช้ชีวิตประจำวันในบ้านหลังนี้มีกิจกรรมที่ไม่ช่วยโลกประหยัดพลังงานด้วยกันทั้งหมด 5 จุด ✅

️🎊 ผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องและได้รับรางวัล พาวเวอร์แบงค์ จำนวน 4 รางวัล ได้แก่
1. Panchaya Thanalalitkul
2. ในชีวิต เวลาเป็นสิ่งที่มีค่า
3. Amp Tanattiya
4. Noi Pavinee 

📍 ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องทำการยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัลผ่านทาง Inbox ของเพจ โดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ภายใน 5 วัน หลังจากวันประกาศรายชื่อผู้โชคดีบนหน้าเพจ PEA CSR

กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลไม่ได้ติดต่อเพื่อยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัลโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ

สำหรับท่านไหนที่พลาดรางวัลในครั้งนี้ไปก็ไม่ต้องเสียใจ เพราะ PEA CSR ยังมีกิจกรรมดี ๆ มาให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกกันอีก อย่าลืมกดไลค์เพจ 👍 และตั้งเป็นรายการโปรด ⭐ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตจาก PEA CSR 💜

#PEAส่งต่อความรักษ์

เฉลยคำตอบจากกิจกรรมไม่รักษ์โลกตรงไหนเอาปากกามาวง! ✏ การใช้ชีวิตประจำวันในบ้านหลังนี้มีกิจกรรมที่ไม่ช่วยโลกประหยัดพลังงานด้วยกันทั้งหมด 5 จุด ✅

️🎊 ผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องและได้รับรางวัล พาวเวอร์แบงค์ จำนวน 4 รางวัล ได้แก่
1. Panchaya Thanalalitkul
2. ในชีวิต เวลาเป็นสิ่งที่มีค่า
3. Amp Tanattiya
4. Noi Pavinee

📍 ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องทำการยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัลผ่านทาง Inbox ของเพจ โดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ภายใน 5 วัน หลังจากวันประกาศรายชื่อผู้โชคดีบนหน้าเพจ PEA CSR

กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลไม่ได้ติดต่อเพื่อยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัลโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ

สำหรับท่านไหนที่พลาดรางวัลในครั้งนี้ไปก็ไม่ต้องเสียใจ เพราะ PEA CSR ยังมีกิจกรรมดี ๆ มาให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกกันอีก อย่าลืมกดไลค์เพจ 👍 และตั้งเป็นรายการโปรด ⭐ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตจาก PEA CSR 💜

#PEAส่งต่อความรักษ์
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

4 วัน ที่แล้ว

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

ลำดับที่ 2 ค่ะ ขอบคุณค่ะ

สำรองค่ะ

ลำดับที่3

ยินดีกับทุกๆท่านด้วยนะคะ

โหลดเพิ่มเติม