banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner

Home

2427-2502
แรกมีไฟฟ้าใช้ในประเทศไทย

ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2427 โดย ผู้ให้กำเนิดกิจการไฟฟ้าในประเทศไทย คือ จอมพลเจ้าพระยา สุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสงชูโต) ด้วยการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เดินสายไฟฟ้า และติดดวงโคมไฟฟ้าที่กรมทหารหน้าซึ่งเป็นที่ตั้งกระทรวงกลาโหมในปัจจุบันสำหรับกิจการไฟฟ้าในส่วนภูมิภาคเริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อทางราชการได้ตั้งแผนกไฟฟ้าขึ้นในกองบุราภิบาลกรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทยและได้ก่อสร้างไฟฟ้าเทศบาลเมืองนครปฐมขึ้นเพื่อจำหน่ายไฟฟ้าแก่ประชาชนเป็นแห่งแรกเมื่อปี 2473 จากนั้นมีการปรับปรุงเป็นกองไฟฟ้าและ กองไฟฟ้าภูมิภาคตามลำดับ ก่อนจัดตั้งเป็น “องค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” เมื่อปี 2497

ทศวรรษที่ 1 • 2503-2513
บุกเบิกก่อสร้างไฟฟ้าให้ชุมชน

ได้รับการสถาปนาตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพุทธศักราช 2503 โดยรับช่วงภารกิจต่อจากองค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาดำเนินการ มีการไฟฟ้าอยู่ในความรับผิดชอบ 200 แห่ง มีกำลังไฟฟ้าสูงสุดในปี 2503 เพียง 15,000 กิโลวัตต์ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าบริการประชาชนได้ 26.4 ล้านหน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ต่อปี ในทศวรรษแรกของการก่อตั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนับว่ามีการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จอย่างดีโดยได้รับการยกย่องให้เป็นรัฐวิสาหกิจชั้น 1 ในปี 2513 ที่มีผลงานโดดเด่นอยู่ในระดับแนวหน้าของรัฐวิสาหกิจในยุคนั้น

ทศวรรษที่ 2 • 2514-2523
เร่งรัดขยายไฟฟ้าสู่ชนบท

เร่งดำเนินการจ่ายไฟฟ้าให้หมู่บ้านชนบทเพื่อตอบสนองความต้องการการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นด้วยการจัดแผนงานโครงการสำคัญได้แก่
•โครงการเร่งรัดพัฒนาไฟฟ้าชนบทเพื่อจ่ายไฟให้หมู่บ้านทั่วประเทศภาย ใน 15 ปี
•โครงการพัฒนาไฟฟ้าตำบลเพื่อจ่ายไฟให้หมู่บ้านภายใน 6 ปี
•จ่ายไฟให้หมู่บ้านชนบทแบบไฟฟ้าพัฒนาโดยเปิดโอกาสให้ชุมชนสามารถสมทบค่าใช้จ่ายค่าลงทุนก่อสร้างระบบไฟฟ้าจำนวนร้อยละ 30เพื่อให้ใช้ไฟฟ้าได้เร็วขึ้น ทำให้หมู่บ้านในชนบทมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10 เมื่อปี 2515 เป็นประมาณร้อยละ 35 เมื่อสิ้นปี 2523

ทศวรรษที่ 3 • 2524-2533
ส่งเสริมความเจริญทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม

เสริมระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้มีความพร้อมสำหรับรองรับการขยายตัวการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น โดยการเพิ่มวงจรระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ที่มีการใช้ไฟฟ้าหนาแน่นเปลี่ยนระบบแรงดันเพิ่ม และเชื่อมโยงโรงจักรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้งหมดเข้ารับไฟฟ้าจากสถานีย่อยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แทนการผลิตของโรงจักรไฟฟ้าดีเซลก่อสร้างเชื่อมโยงระบบจำหน่ายแรงดันสูง 33 กิโลโวลต์ด้วยสายเคเบิลใต้นํ้าจากสถานีไฟฟ้าย่อยขนอมของ กฟผ. ไปยังเกาะสมุย ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร ซึ่งนับเป็นการวางสายเคเบิลใต้นํ้าครั้งแรกในประเทศไทย และเริ่มพัฒนานำทรัพยากรพลังงานธรรมชาติ เช่น พลังงานนํ้า และแสงอาทิตย์ ฯลฯ มาผลิตพลังงานไฟฟ้า

ทศวรรษที่ 4 • 2534-2543
นำเทคโนโลยีชั้นสูงมาพัฒนามาตรฐานนการบริการระดับสากล

มุ่งเน้นดำเนินการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอุตสาห
กรรมที่กระจายไปยังชนบทและส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การพัฒนาชุมชนในภูมิภาคให้เจริญ รวมทั้งโครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกและพื้นที่ภาคใต้ โดยเน้นงานด้านการปรับปรุงและเสริมประสิทธิภาพความมั่นคงของระบบให้เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้าด้วยการบริการที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยนำวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้

ทศวรรษที่ 5 • 2544-2553
พัฒนาองค์กรเพื่อก้าวสู่ระดับสากลในธุรกิจพลังงาน

ปรับโครงสร้างองค์กร เน้นการดำเนินงานด้านบริการการเพิ่มประสิทธิภาพความมั่นคงของระบบจำหน่ายด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีและการขยายธุรกิจโดยแยกธุรกิจหลักเป็นกลุ่มธุรกิจเครือข่ายระบบไฟฟ้า ธุรกิจจำหน่ายและบริการ รวมทั้งปรับรูปแบบการบริหารจัดการโครงการเป็นแบบครบวงจร พัฒนาศักยภาพบุคลากร และบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมก้าวสู่ระดับสากลในธุรกิจพลังงาน

ทศวรรษที่ 6 • 2554-ปัจจุบัน
พัฒนาคุณภาพระบบไฟฟ้าและการบริการ ขับเคลื่อน
องค์กรสู่ PEA Digital Utility

มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องทั้งด้านคุณภาพและบริการสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ PEA Digital Utility ด้วยกลยุทธ์ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมก้าวสู่ปีที่ 60 ด้วยการเป็นผู้ให้บริการสาธารณูปโภคยุคใหม่ที่ทันสมัย ด้วยนวัตกรรมดิจิทัลและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าที่เป็นเลิศเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศควบคู่ไปกับการสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน

previous arrow
next arrow
Slider

ธุรกิจของ กฟภ.

มุ่งเสริมสร้างศักยภาพอย่างไม่หยุดนิ่งสู่การยกระดับการเป็นผู้ให้บริการสาธารณูปโภคยุคใหม่ที่ทันสมัยด้วยนวัตกรรมดิจิทัลและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าที่เป็นเลิศพร้อมค้นหาแหล่งพลังงานไฟฟ้ารูปแบบใหม่เพื่อตอบโจทย์อนาคต และเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติ

ผลการดำเนินงานที่โดดเด่นปี 2562

กลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนประจำปี 2562
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

CSR Today

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
วันมาฆบูชา 
ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 หรือ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ในปีอธิกมาส (ปีที่มีเดือน 8 สองครั้ง) 

“มาฆบุรณมี” แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญ เดือน 3 

เป็นวันสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระภิกษุสงฆ์ที่มาประชุมพร้อมกัน 1,250 รูป โดยมิได้นัดหมาย ซึ่งทั้งหมดเป็นพระอรหันต์และเป็นผู้ได้รับการอปุสมบทจากพระพุทธเจ้า

โอวาทปาติโมกข์ เป็นคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา คือ ให้ละความชั่วทุกชนิด ทำความดีให้ถึงพร้อม และทำจิตใจให้ผ่องใส 😇

PEA CSR ขอเชิญชวนทำความดี ละเว้นการทำบาป เพื่อให้เกิดแต่สิ่งดี ๆ กับตนเองและคนที่คุณรัก 💚

#วันมาฆบูชา
#PEACSR #PEAส่งต่อความรักษ์

วันมาฆบูชา
ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 หรือ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ในปีอธิกมาส (ปีที่มีเดือน 8 สองครั้ง)

“มาฆบุรณมี” แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญ เดือน 3

เป็นวันสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระภิกษุสงฆ์ที่มาประชุมพร้อมกัน 1,250 รูป โดยมิได้นัดหมาย ซึ่งทั้งหมดเป็นพระอรหันต์และเป็นผู้ได้รับการอปุสมบทจากพระพุทธเจ้า

โอวาทปาติโมกข์ เป็นคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา คือ ให้ละความชั่วทุกชนิด ทำความดีให้ถึงพร้อม และทำจิตใจให้ผ่องใส 😇

PEA CSR ขอเชิญชวนทำความดี ละเว้นการทำบาป เพื่อให้เกิดแต่สิ่งดี ๆ กับตนเองและคนที่คุณรัก 💚

#วันมาฆบูชา
#PEACSR #PEAส่งต่อความรักษ์
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

1 วัน ที่แล้ว

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

สาธุค่ะ

🙇‍♀️

สาธุ

PEA จัดกิจกรรมโครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี” ประจำปี 2564 ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 25 กุมภาพันธ์  2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 นครราชสีมา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมโครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี” ประจำปี 2564 เพื่อสนับสนุนโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย ภายในกิจกรรมครั้งนี้ ได้ยอดบริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 21,300 ซีซี 

ข่าว/ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา 

#PEACSR #PEAส่งต่อความรักษ์

PEA จัดกิจกรรมโครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี” ประจำปี 2564 ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 นครราชสีมา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมโครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี” ประจำปี 2564 เพื่อสนับสนุนโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย ภายในกิจกรรมครั้งนี้ ได้ยอดบริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 21,300 ซีซี

ข่าว/ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา

#PEACSR #PEAส่งต่อความรักษ์
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

2 วัน ที่แล้ว

สวัสดีจ้ะ ฉันคือ #พลังงานสะอาด
หรือเรียกอีกอย่างว่า พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) คือ พลังงานฟรีจากธรรมชาติที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นอีกทางรอดหนึ่งของทุกคน ในวันที่ทรัพยากรที่ใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าหมดไป ٩(◕‿◕)۶

แล้วฉันมาจากไหนกันบ้างล่ะ? >>>

#PEACSR #PEAส่งต่อความรักษ์
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

3 วัน ที่แล้ว

PEA จัดกิจกรรมโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี ณ โรงพยาบาลชลบุรี
•
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี เพื่อสนับสนุนโลหิตให้กับ ศูนย์บริการโลหิตสภากาชาดไทย และโรงพยาบาลประจำจังหวัด ณ โรงพยาบาลชลบุรี
•
ข่าว/ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี
รายงานข่าว:แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี

#PEACSR #PEAส่งต่อความรักษ์

PEA จัดกิจกรรมโครงการ "PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี" ณ โรงพยาบาลชลบุรี

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมโครงการ "PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี" เพื่อสนับสนุนโลหิตให้กับ ศูนย์บริการโลหิตสภากาชาดไทย และโรงพยาบาลประจำจังหวัด ณ โรงพยาบาลชลบุรี

ข่าว/ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี
รายงานข่าว:แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี

#PEACSR #PEAส่งต่อความรักษ์
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

4 วัน ที่แล้ว

PEA ปรับปรุงระบบไฟฟ้า และติดตั้งหลอดไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน LED ให้กับวัดแสงแก้วโพธิญาณ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
•
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีถวายปรับปรุงระบบไฟฟ้า และติดตั้งหลอดไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน LED ให้กับวัดแสงแก้วโพธิญาณ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายปฏิคม วงษ์สุวรรณ กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีฯ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพุทธศาสนา ส่งเสริมการดำเนินกิจการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
•
ข่าว/ภาพ : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 
#PEACSR #PEAส่งต่อความรักษ์

PEA ปรับปรุงระบบไฟฟ้า และติดตั้งหลอดไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน LED ให้กับวัดแสงแก้วโพธิญาณ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีถวายปรับปรุงระบบไฟฟ้า และติดตั้งหลอดไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน LED ให้กับวัดแสงแก้วโพธิญาณ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายปฏิคม วงษ์สุวรรณ กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีฯ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพุทธศาสนา ส่งเสริมการดำเนินกิจการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ข่าว/ภาพ : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่
#PEACSR #PEAส่งต่อความรักษ์
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

4 วัน ที่แล้ว

📣📣ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมเกมตอบคำถามในหนังสั้น “Invisible Light” นางเอกทำ CPR ตอนไหนบ้าง?? โดยเฉลยว่า นางเอกทำ CPR ทั้งหมด 2 ตอน ดังนี้

1. ตอนช่วยเหลือพระเอกถูกไฟดูด
2. ตอนอบรม 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า

•

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ที่ตั้งโทรศัพท์มือถือ PEA จำนวน 10 รางวัล ได้แก่

- พงศ์พิสุทธิ์ คงเมือง
- Perth Perth
- LaliTa Khun-in 
- ค.คน รักบอล
- Hatimu Hatiku
- Amp Tanattiya  
- Ubol Avypark Cheangcharoon 
- Fisan Hafisan
- Rachanee Raveeda 
- คนิ้ง ประภาพร
•

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องมายืนยันสิทธิ์ทาง Inbox ของเพจ PEA CSR โดยแจ้ง ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อ ภายใน 5 วัน หลังจากประกาศผู้โชคดี

•
ส่วนใครที่พลาดรางวัลไม่ต้องเสียใจ เพราะ PEA CSR ยังมีกิจกรรมดีๆ มาให้ร่วมสนุกกันอีกมากมาย รอติดตามกันนะครับ
ที่สำคัญ อย่าลืม! กดไลค์เพจ และตั้งเป็น See First เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตจาก PEA CSR 📣📣
•

#InvisibleLight
#PEACSR #PEAส่งต่อความรักษ์

📣📣ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมเกมตอบคำถามในหนังสั้น “Invisible Light” นางเอกทำ CPR ตอนไหนบ้าง?? โดยเฉลยว่า นางเอกทำ CPR ทั้งหมด 2 ตอน ดังนี้

1. ตอนช่วยเหลือพระเอกถูกไฟดูด
2. ตอนอบรม 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้าผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ที่ตั้งโทรศัพท์มือถือ PEA จำนวน 10 รางวัล ได้แก่

- พงศ์พิสุทธิ์ คงเมือง
- Perth Perth
- LaliTa Khun-in
- ค.คน รักบอล
- Hatimu Hatiku
- Amp Tanattiya
- Ubol Avypark Cheangcharoon
- Fisan Hafisan
- Rachanee Raveeda
- คนิ้ง ประภาพร


ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องมายืนยันสิทธิ์ทาง Inbox ของเพจ PEA CSR โดยแจ้ง ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อ ภายใน 5 วัน หลังจากประกาศผู้โชคดี


ส่วนใครที่พลาดรางวัลไม่ต้องเสียใจ เพราะ PEA CSR ยังมีกิจกรรมดีๆ มาให้ร่วมสนุกกันอีกมากมาย รอติดตามกันนะครับ
ที่สำคัญ อย่าลืม! กดไลค์เพจ และตั้งเป็น See First เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตจาก PEA CSR 📣📣


#InvisibleLight
#PEACSR #PEAส่งต่อความรักษ์
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

4 วัน ที่แล้ว

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

ขอบคุณครับรายงานตัวแล้วครับ

ขอบคุณค่า😊🎉🎉🎉

ขอบคุณค่ะ

ยินดีด้วยค่ะ

อดๆๆ

พงศ์พิสุทธิ์ คงเมือง รับรางวัล​จร้าาา​ ยินดี​ด้วย​นะ​ค่ะ​

Ubol Avypark Cheangcharoon ยินดีด้วยค่ะ

Perth Perth Fisan Hafisan ยินดีด้วยค่ะ 🎉🎉🤩🤩

inbox เรียบร้อยขอบคุณมากค่ะ💞💞

Hatimu Hatiku

พงศ์พิสุทธิ์ คงเมือง คนิ้ง ประภาพร Fisan Hafisan Perth Perth

🎉ขอบคุณ​ค่ะ​ PEA​ CSR

ยินดีด้วย ค่ะ

ขอบคุณมากๆค่ะ PEA CSR

View more comments

โหลดเพิ่มเติม