banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner

Home

2427-2502
แรกมีไฟฟ้าใช้ในประเทศไทย

ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2427 โดย ผู้ให้กำเนิดกิจการไฟฟ้าในประเทศไทย คือ จอมพลเจ้าพระยา สุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสงชูโต) ด้วยการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เดินสายไฟฟ้า และติดดวงโคมไฟฟ้าที่กรมทหารหน้าซึ่งเป็นที่ตั้งกระทรวงกลาโหมในปัจจุบันสำหรับกิจการไฟฟ้าในส่วนภูมิภาคเริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อทางราชการได้ตั้งแผนกไฟฟ้าขึ้นในกองบุราภิบาลกรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทยและได้ก่อสร้างไฟฟ้าเทศบาลเมืองนครปฐมขึ้นเพื่อจำหน่ายไฟฟ้าแก่ประชาชนเป็นแห่งแรกเมื่อปี 2473 จากนั้นมีการปรับปรุงเป็นกองไฟฟ้าและ กองไฟฟ้าภูมิภาคตามลำดับ ก่อนจัดตั้งเป็น “องค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” เมื่อปี 2497

ทศวรรษที่ 1 • 2503-2513
บุกเบิกก่อสร้างไฟฟ้าให้ชุมชน

ได้รับการสถาปนาตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพุทธศักราช 2503 โดยรับช่วงภารกิจต่อจากองค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาดำเนินการ มีการไฟฟ้าอยู่ในความรับผิดชอบ 200 แห่ง มีกำลังไฟฟ้าสูงสุดในปี 2503 เพียง 15,000 กิโลวัตต์ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าบริการประชาชนได้ 26.4 ล้านหน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ต่อปี ในทศวรรษแรกของการก่อตั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนับว่ามีการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จอย่างดีโดยได้รับการยกย่องให้เป็นรัฐวิสาหกิจชั้น 1 ในปี 2513 ที่มีผลงานโดดเด่นอยู่ในระดับแนวหน้าของรัฐวิสาหกิจในยุคนั้น

ทศวรรษที่ 2 • 2514-2523
เร่งรัดขยายไฟฟ้าสู่ชนบท

เร่งดำเนินการจ่ายไฟฟ้าให้หมู่บ้านชนบทเพื่อตอบสนองความต้องการการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นด้วยการจัดแผนงานโครงการสำคัญได้แก่
•โครงการเร่งรัดพัฒนาไฟฟ้าชนบทเพื่อจ่ายไฟให้หมู่บ้านทั่วประเทศภาย ใน 15 ปี
•โครงการพัฒนาไฟฟ้าตำบลเพื่อจ่ายไฟให้หมู่บ้านภายใน 6 ปี
•จ่ายไฟให้หมู่บ้านชนบทแบบไฟฟ้าพัฒนาโดยเปิดโอกาสให้ชุมชนสามารถสมทบค่าใช้จ่ายค่าลงทุนก่อสร้างระบบไฟฟ้าจำนวนร้อยละ 30เพื่อให้ใช้ไฟฟ้าได้เร็วขึ้น ทำให้หมู่บ้านในชนบทมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10 เมื่อปี 2515 เป็นประมาณร้อยละ 35 เมื่อสิ้นปี 2523

ทศวรรษที่ 3 • 2524-2533
ส่งเสริมความเจริญทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม

เสริมระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้มีความพร้อมสำหรับรองรับการขยายตัวการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น โดยการเพิ่มวงจรระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ที่มีการใช้ไฟฟ้าหนาแน่นเปลี่ยนระบบแรงดันเพิ่ม และเชื่อมโยงโรงจักรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้งหมดเข้ารับไฟฟ้าจากสถานีย่อยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แทนการผลิตของโรงจักรไฟฟ้าดีเซลก่อสร้างเชื่อมโยงระบบจำหน่ายแรงดันสูง 33 กิโลโวลต์ด้วยสายเคเบิลใต้นํ้าจากสถานีไฟฟ้าย่อยขนอมของ กฟผ. ไปยังเกาะสมุย ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร ซึ่งนับเป็นการวางสายเคเบิลใต้นํ้าครั้งแรกในประเทศไทย และเริ่มพัฒนานำทรัพยากรพลังงานธรรมชาติ เช่น พลังงานนํ้า และแสงอาทิตย์ ฯลฯ มาผลิตพลังงานไฟฟ้า

ทศวรรษที่ 4 • 2534-2543
นำเทคโนโลยีชั้นสูงมาพัฒนามาตรฐานนการบริการระดับสากล

มุ่งเน้นดำเนินการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอุตสาห
กรรมที่กระจายไปยังชนบทและส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การพัฒนาชุมชนในภูมิภาคให้เจริญ รวมทั้งโครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกและพื้นที่ภาคใต้ โดยเน้นงานด้านการปรับปรุงและเสริมประสิทธิภาพความมั่นคงของระบบให้เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้าด้วยการบริการที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยนำวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้

ทศวรรษที่ 5 • 2544-2553
พัฒนาองค์กรเพื่อก้าวสู่ระดับสากลในธุรกิจพลังงาน

ปรับโครงสร้างองค์กร เน้นการดำเนินงานด้านบริการการเพิ่มประสิทธิภาพความมั่นคงของระบบจำหน่ายด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีและการขยายธุรกิจโดยแยกธุรกิจหลักเป็นกลุ่มธุรกิจเครือข่ายระบบไฟฟ้า ธุรกิจจำหน่ายและบริการ รวมทั้งปรับรูปแบบการบริหารจัดการโครงการเป็นแบบครบวงจร พัฒนาศักยภาพบุคลากร และบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมก้าวสู่ระดับสากลในธุรกิจพลังงาน

ทศวรรษที่ 6 • 2554-ปัจจุบัน
พัฒนาคุณภาพระบบไฟฟ้าและการบริการ ขับเคลื่อน
องค์กรสู่ PEA Digital Utility

มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องทั้งด้านคุณภาพและบริการสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ PEA Digital Utility ด้วยกลยุทธ์ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมก้าวสู่ปีที่ 60 ด้วยการเป็นผู้ให้บริการสาธารณูปโภคยุคใหม่ที่ทันสมัย ด้วยนวัตกรรมดิจิทัลและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าที่เป็นเลิศเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศควบคู่ไปกับการสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน

previous arrow
next arrow
Slider

ธุรกิจของ กฟภ.

มุ่งเสริมสร้างศักยภาพอย่างไม่หยุดนิ่งสู่การยกระดับการเป็นผู้ให้บริการสาธารณูปโภคยุคใหม่ที่ทันสมัยด้วยนวัตกรรมดิจิทัลและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าที่เป็นเลิศพร้อมค้นหาแหล่งพลังงานไฟฟ้ารูปแบบใหม่เพื่อตอบโจทย์อนาคต และเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติ

ผลการดำเนินงานที่โดดเด่นปี 2562

กลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนประจำปี 2563
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

CSR Today

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Video image

[Highlights]​ กิจกรรมบันทึกนักประหยัดตัวน้อย Let's be Hero 🧒👧

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564

สามารถรับชมได้ที่นี่เลย 👇👇

#pea #PEACSR
#peaส่งความรักษ์
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

13 ชั่วโมง ที่แล้ว

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

PEA ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอสอยดาว

วันที่ 21 กันยายน 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสอยดาว ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อสนับสนุนโลหิตให้กับโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรได้มีโลหิตสำรองเพียงพอที่จะรักษาผู้ป่วยได้ต่อไป อีกทั้ง PEA ยังได้มอบน้ำดื่ม พร้อมของที่ระลึก เพื่อสนับสนุนให้กับประชาชนที่มารับบริการและบริจาคโลหิต โดยมีนายปกครอง บุญชูกุศล นายอำเภอสอยดาว เป็นผู้รับมอบ

ข่าว/ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสอยดาว

#pea #PEACSR
#PEAส่งต่อความรักษ์
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

16 ชั่วโมง ที่แล้ว

หลายคนน่าจะเคยได้ยินเรื่องราวของวัน Car Free Day หรือ วันปลอดรถ 🚗 กันมาบ้างไม่มากก็น้อยจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่ถูกจัดขึ้นทั้งโดยภาครัฐและเอกชน ✨ เพื่อการสนับสนุนให้มีการเดินหรือปั่นจักรยานเมื่อต้องเดินทางในระยะทางใกล้แทนการใช้รถยนต์ พร้อม ๆ กับรณรงค์ให้คนใช้รถขนส่งมวลชนกันมากขึ้น และเพื่อลดการสร้างมลพิษทางอากาศ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่เราทุกคนกำลังเผชิญ 😰☠️

แม้ว่าปัญหามลพิษทางอากาศจะเป็นปัญหาที่บางครั้งเราอาจสังเกตเห็นได้ยากด้วยตา แต่สามารถสัมผัสได้เมื่อเราหายใจ 💨 โดยเราไม่อาจรู้ได้เลยว่าในแต่ละวันเราต้องหายใจเอามลพิษและฝุ่นละอองเข้าไปในร่างกายมากน้อยเพียงใด ซึ่งทำให้เกิดการเจ็บป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุ 🤧 ดังนั้นหากเราทุกคนอยากสูดอากาศที่สะอาดและบริสุทธิ์...ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเริ่มต้นไปด้วยกันทีละนิด ด้วยการลดการเดินทางโดยไม่จำเป็น 🚫 โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบนี้ เพื่อเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไปพร้อม ๆ กับการช่วยโลกลดปัญหามลพิษทางอากาศอีกด้วย 🌎✨

มาร่วมมือกันทำให้ทุกวันเป็นวัน “Car Free Day” 🚴‍♂️ เพื่อช่วยให้โลกใบนี้สะอาดและสำหรับให้พวกเรามีอากาศที่บริสุทธิ์ในการหายใจต่อไปอีกนานเท่านาน... 💚

#Carfreeday
#PEAส่งต่อความรักษ์ #PEAรักษ์ให้โลกรู้

หลายคนน่าจะเคยได้ยินเรื่องราวของวัน "Car Free Day" หรือ วันปลอดรถ 🚗 กันมาบ้างไม่มากก็น้อยจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่ถูกจัดขึ้นทั้งโดยภาครัฐและเอกชน ✨ เพื่อการสนับสนุนให้มีการเดินหรือปั่นจักรยานเมื่อต้องเดินทางในระยะทางใกล้แทนการใช้รถยนต์ พร้อม ๆ กับรณรงค์ให้คนใช้รถขนส่งมวลชนกันมากขึ้น และเพื่อลดการสร้างมลพิษทางอากาศ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่เราทุกคนกำลังเผชิญ 😰☠️

แม้ว่าปัญหามลพิษทางอากาศจะเป็นปัญหาที่บางครั้งเราอาจสังเกตเห็นได้ยากด้วยตา แต่สามารถสัมผัสได้เมื่อเราหายใจ 💨 โดยเราไม่อาจรู้ได้เลยว่าในแต่ละวันเราต้องหายใจเอามลพิษและฝุ่นละอองเข้าไปในร่างกายมากน้อยเพียงใด ซึ่งทำให้เกิดการเจ็บป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุ 🤧 ดังนั้นหากเราทุกคนอยากสูดอากาศที่สะอาดและบริสุทธิ์...ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเริ่มต้นไปด้วยกันทีละนิด ด้วยการลดการเดินทางโดยไม่จำเป็น 🚫 โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบนี้ เพื่อเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไปพร้อม ๆ กับการช่วยโลกลดปัญหามลพิษทางอากาศอีกด้วย 🌎✨

มาร่วมมือกันทำให้ทุกวันเป็นวัน “Car Free Day” 🚴‍♂️ เพื่อช่วยให้โลกใบนี้สะอาดและสำหรับให้พวกเรามีอากาศที่บริสุทธิ์ในการหายใจต่อไปอีกนานเท่านาน... 💚

#Carfreeday
#PEAส่งต่อความรักษ์ #PEAรักษ์ให้โลกรู้
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

20 ชั่วโมง ที่แล้ว

🔴 เชิญรับชม Live พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การวิจัย ศึกษา ประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำมาพัฒนาเป็นโมเดลขยายผลให้เกิดความยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจในอนาคต ระหว่าง 3 หน่วยงาน :
- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
#MHESI #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#NIDAThailand
#pea #การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

2 วัน ที่แล้ว

PEA ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19  สนับสนุนน้ำดื่ม และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ให้กับโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
•
วันที่ 20 กันยายน 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันสถาปนา PEA ครบรอบ 61 ปี โดยสนับสนุนน้ำดื่ม และสิ่งของที่จำเป็น อาทิ หน้ากากอนามัย และ แอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เพื่อส่งกำใจให้กับทางบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยที่ใช้บริการภายในโรงพยาบาล โดยมีนายวิบูลย์ ภัณฑบดีกรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริหารสุขภาพ เป็นผู้รับมอบ 
•
ข่าว/ภาพ : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม

#PEA #PEACSR 
#PEAส่งต่อความรักษ์Image attachmentImage attachment

PEA ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 สนับสนุนน้ำดื่ม และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ให้กับโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 20 กันยายน 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันสถาปนา PEA ครบรอบ 61 ปี โดยสนับสนุนน้ำดื่ม และสิ่งของที่จำเป็น อาทิ หน้ากากอนามัย และ แอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เพื่อส่งกำใจให้กับทางบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยที่ใช้บริการภายในโรงพยาบาล โดยมีนายวิบูลย์ ภัณฑบดีกรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริหารสุขภาพ เป็นผู้รับมอบ

ข่าว/ภาพ : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม

#pea #PEACSR
#PEAส่งต่อความรักษ์
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

2 วัน ที่แล้ว

📍 วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.30 – 10.30 น. 

🔴 เชิญรับชม Live พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การวิจัย ศึกษา ประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำมาพัฒนาเป็นโมเดลขยายผลให้เกิดความยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจในอนาคต ระหว่าง 3 หน่วยงาน :

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

#MHESI #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#NIDAThailand
#PEA #การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

📍 วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.30 – 10.30 น.

🔴 เชิญรับชม Live พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การวิจัย ศึกษา ประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำมาพัฒนาเป็นโมเดลขยายผลให้เกิดความยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจในอนาคต ระหว่าง 3 หน่วยงาน :

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

#MHESI #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#NIDAThailand
#pea #การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

4 วัน ที่แล้ว

โหลดเพิ่มเติม