banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner

Home

2427-2502
แรกมีไฟฟ้าใช้ในประเทศไทย

ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2427 โดย ผู้ให้กำเนิดกิจการไฟฟ้าในประเทศไทย คือ จอมพลเจ้าพระยา สุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสงชูโต) ด้วยการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เดินสายไฟฟ้า และติดดวงโคมไฟฟ้าที่กรมทหารหน้าซึ่งเป็นที่ตั้งกระทรวงกลาโหมในปัจจุบันสำหรับกิจการไฟฟ้าในส่วนภูมิภาคเริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อทางราชการได้ตั้งแผนกไฟฟ้าขึ้นในกองบุราภิบาลกรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทยและได้ก่อสร้างไฟฟ้าเทศบาลเมืองนครปฐมขึ้นเพื่อจำหน่ายไฟฟ้าแก่ประชาชนเป็นแห่งแรกเมื่อปี 2473 จากนั้นมีการปรับปรุงเป็นกองไฟฟ้าและ กองไฟฟ้าภูมิภาคตามลำดับ ก่อนจัดตั้งเป็น “องค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” เมื่อปี 2497

ทศวรรษที่ 1 • 2503-2513
บุกเบิกก่อสร้างไฟฟ้าให้ชุมชน

ได้รับการสถาปนาตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพุทธศักราช 2503 โดยรับช่วงภารกิจต่อจากองค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาดำเนินการ มีการไฟฟ้าอยู่ในความรับผิดชอบ 200 แห่ง มีกำลังไฟฟ้าสูงสุดในปี 2503 เพียง 15,000 กิโลวัตต์ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าบริการประชาชนได้ 26.4 ล้านหน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ต่อปี ในทศวรรษแรกของการก่อตั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนับว่ามีการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จอย่างดีโดยได้รับการยกย่องให้เป็นรัฐวิสาหกิจชั้น 1 ในปี 2513 ที่มีผลงานโดดเด่นอยู่ในระดับแนวหน้าของรัฐวิสาหกิจในยุคนั้น

ทศวรรษที่ 2 • 2514-2523
เร่งรัดขยายไฟฟ้าสู่ชนบท

เร่งดำเนินการจ่ายไฟฟ้าให้หมู่บ้านชนบทเพื่อตอบสนองความต้องการการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นด้วยการจัดแผนงานโครงการสำคัญได้แก่
•โครงการเร่งรัดพัฒนาไฟฟ้าชนบทเพื่อจ่ายไฟให้หมู่บ้านทั่วประเทศภาย ใน 15 ปี
•โครงการพัฒนาไฟฟ้าตำบลเพื่อจ่ายไฟให้หมู่บ้านภายใน 6 ปี
•จ่ายไฟให้หมู่บ้านชนบทแบบไฟฟ้าพัฒนาโดยเปิดโอกาสให้ชุมชนสามารถสมทบค่าใช้จ่ายค่าลงทุนก่อสร้างระบบไฟฟ้าจำนวนร้อยละ 30เพื่อให้ใช้ไฟฟ้าได้เร็วขึ้น ทำให้หมู่บ้านในชนบทมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10 เมื่อปี 2515 เป็นประมาณร้อยละ 35 เมื่อสิ้นปี 2523

ทศวรรษที่ 3 • 2524-2533
ส่งเสริมความเจริญทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม

เสริมระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้มีความพร้อมสำหรับรองรับการขยายตัวการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น โดยการเพิ่มวงจรระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ที่มีการใช้ไฟฟ้าหนาแน่นเปลี่ยนระบบแรงดันเพิ่ม และเชื่อมโยงโรงจักรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้งหมดเข้ารับไฟฟ้าจากสถานีย่อยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แทนการผลิตของโรงจักรไฟฟ้าดีเซลก่อสร้างเชื่อมโยงระบบจำหน่ายแรงดันสูง 33 กิโลโวลต์ด้วยสายเคเบิลใต้นํ้าจากสถานีไฟฟ้าย่อยขนอมของ กฟผ. ไปยังเกาะสมุย ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร ซึ่งนับเป็นการวางสายเคเบิลใต้นํ้าครั้งแรกในประเทศไทย และเริ่มพัฒนานำทรัพยากรพลังงานธรรมชาติ เช่น พลังงานนํ้า และแสงอาทิตย์ ฯลฯ มาผลิตพลังงานไฟฟ้า

ทศวรรษที่ 4 • 2534-2543
นำเทคโนโลยีชั้นสูงมาพัฒนามาตรฐานนการบริการระดับสากล

มุ่งเน้นดำเนินการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอุตสาห
กรรมที่กระจายไปยังชนบทและส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การพัฒนาชุมชนในภูมิภาคให้เจริญ รวมทั้งโครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกและพื้นที่ภาคใต้ โดยเน้นงานด้านการปรับปรุงและเสริมประสิทธิภาพความมั่นคงของระบบให้เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้าด้วยการบริการที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยนำวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้

ทศวรรษที่ 5 • 2544-2553
พัฒนาองค์กรเพื่อก้าวสู่ระดับสากลในธุรกิจพลังงาน

ปรับโครงสร้างองค์กร เน้นการดำเนินงานด้านบริการการเพิ่มประสิทธิภาพความมั่นคงของระบบจำหน่ายด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีและการขยายธุรกิจโดยแยกธุรกิจหลักเป็นกลุ่มธุรกิจเครือข่ายระบบไฟฟ้า ธุรกิจจำหน่ายและบริการ รวมทั้งปรับรูปแบบการบริหารจัดการโครงการเป็นแบบครบวงจร พัฒนาศักยภาพบุคลากร และบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมก้าวสู่ระดับสากลในธุรกิจพลังงาน

ทศวรรษที่ 6 • 2554-ปัจจุบัน
พัฒนาคุณภาพระบบไฟฟ้าและการบริการ ขับเคลื่อน
องค์กรสู่ PEA Digital Utility

มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องทั้งด้านคุณภาพและบริการสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ PEA Digital Utility ด้วยกลยุทธ์ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมก้าวสู่ปีที่ 60 ด้วยการเป็นผู้ให้บริการสาธารณูปโภคยุคใหม่ที่ทันสมัย ด้วยนวัตกรรมดิจิทัลและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าที่เป็นเลิศเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศควบคู่ไปกับการสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน

previous arrow
next arrow
Slider

ธุรกิจของ กฟภ.

มุ่งเสริมสร้างศักยภาพอย่างไม่หยุดนิ่งสู่การยกระดับการเป็นผู้ให้บริการสาธารณูปโภคยุคใหม่ที่ทันสมัยด้วยนวัตกรรมดิจิทัลและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าที่เป็นเลิศพร้อมค้นหาแหล่งพลังงานไฟฟ้ารูปแบบใหม่เพื่อตอบโจทย์อนาคต และเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติ

ผลการดำเนินงานที่โดดเด่นปี 2562

กลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนประจำปี 2562
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

CSR Today

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

PEA จัดกิจกรรมร่วมทำความดีในโครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิตบริจาคโลหิต 10 ล้าน ซีซี” ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับศูนย์คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย และวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น จัดกิจกรรมร่วมทำความดีในโครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิตบริจาคโลหิต 10 ล้าน ซีซี” เพื่อสนับสนุนโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ภายในกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีผู้มีบริจาคโลหิต จำนวน 62 คน ได้ปริมาณโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 24,700 ซีซี

ข่าว : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี
ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น

#PEA #PEACSR
#PEAส่งต่อความรักษ์
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว

PEA จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ในสถานการณ์โควิด-19 สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ให้กับโรงพยาบาลสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์โควิด-19 สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ประกอบไปด้วย ถังขยะสีแดง ถุงขยะสีแดง และถังสีดำ เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลสนาม และเป็นขวัญกำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์ ให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ใช้บริการอย่างเต็มที่ให้ผ่านพ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน โดยมี นายแพทย์ ณรงค์เดช พิพัฒน์ธนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันกำแพง เป็นผู้รับมอบ

ข่าว/ภาพ : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่

#pea #PEACSR
#PEAส่งต่อความรักษ์
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว

PEA ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 สนับสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น และตัดลิดรอนกิ่งไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า ให้กับโรงพยาบาลปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปทุมธานี ร่วมสนับสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ประกอบไปด้วย น้ำดื่ม ถังขยะติดเชื้อ และถุงพลาสติกใส่ขยะ ปทุมธานี ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลปทุมธานี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีนายแพทย์ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปทุมธานี เป็นผู้รับมอบ พร้อมทั้ง PEA ได้ดำเนินการตัดลิดรอนกิ่งไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาล เพื่อป้องกันระบบไฟฟ้าขัดข้องต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่มาใช้บริการภายในโรงพยาบาล

ข่าว/ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปทุมธานี

#pea #PEACSR
#PEAส่งต่อความรักษ์
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

24 ชั่วโมง ที่แล้ว

PEA ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 สนับสนุนน้ำดื่ม ให้กับโรงพยาบาลบุรีรัมย์

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายณัฐวรรธน์ อัครรุ่งเรืองกุล รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สายงานการไฟฟ้าภาค 2 สนับสนุนน้ำดื่ม ให้กับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และเป็นขวัญกำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์ในการฉีดวัคซีนให้กับชาวบุรีรัมย์และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงให้ผ่านพ้นสถานการณ์โควิด-19 นี้ไปด้วยกัน ณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข่าว/ภาพ : กองอำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา

#pea #PEACSR
#PEAส่งต่อความรักษ์
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

1 วัน ที่แล้ว

PEA จัดกิจกรมร่วมทำความดีในโครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้าน ซีซี" ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรมร่วมทำความดีในโครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้าน ซีซี" เพื่อเป็นการสนับสนุนโลหิตให้สภากาชาดไทย โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศและส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปร่วมกันทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต ภายในกิจกรรมครั้งมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 26 คน ได้โลหิตทั้งสิ้น 11,700 ซีซี

ข่าว / ภาพ : กองอำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี

#PEA #PEACSR
#PEAส่งต่อความรักษ์
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

1 วัน ที่แล้ว

PEA ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
•
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเพชรบุรี  สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เพื่อช่วยให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยที่ใช้บริการภายในโรงพยาบาล โดยมีนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้รับมอบ 
•
 ข่าว/ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี

#PEA #PEACSR 
#PEAส่งต่อความรักษ์

PEA ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเพชรบุรี สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เพื่อช่วยให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยที่ใช้บริการภายในโรงพยาบาล โดยมีนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้รับมอบ

ข่าว/ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี

#pea #PEACSR
#PEAส่งต่อความรักษ์
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

2 วัน ที่แล้ว

โหลดเพิ่มเติม