banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner

Home

2427-2502
แรกมีไฟฟ้าใช้ในประเทศไทย

ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2427 โดย ผู้ให้กำเนิดกิจการไฟฟ้าในประเทศไทย คือ จอมพลเจ้าพระยา สุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสงชูโต) ด้วยการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เดินสายไฟฟ้า และติดดวงโคมไฟฟ้าที่กรมทหารหน้าซึ่งเป็นที่ตั้งกระทรวงกลาโหมในปัจจุบันสำหรับกิจการไฟฟ้าในส่วนภูมิภาคเริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อทางราชการได้ตั้งแผนกไฟฟ้าขึ้นในกองบุราภิบาลกรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทยและได้ก่อสร้างไฟฟ้าเทศบาลเมืองนครปฐมขึ้นเพื่อจำหน่ายไฟฟ้าแก่ประชาชนเป็นแห่งแรกเมื่อปี 2473 จากนั้นมีการปรับปรุงเป็นกองไฟฟ้าและ กองไฟฟ้าภูมิภาคตามลำดับ ก่อนจัดตั้งเป็น “องค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” เมื่อปี 2497

ทศวรรษที่ 1 • 2503-2513
บุกเบิกก่อสร้างไฟฟ้าให้ชุมชน

ได้รับการสถาปนาตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพุทธศักราช 2503 โดยรับช่วงภารกิจต่อจากองค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาดำเนินการ มีการไฟฟ้าอยู่ในความรับผิดชอบ 200 แห่ง มีกำลังไฟฟ้าสูงสุดในปี 2503 เพียง 15,000 กิโลวัตต์ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าบริการประชาชนได้ 26.4 ล้านหน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ต่อปี ในทศวรรษแรกของการก่อตั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนับว่ามีการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จอย่างดีโดยได้รับการยกย่องให้เป็นรัฐวิสาหกิจชั้น 1 ในปี 2513 ที่มีผลงานโดดเด่นอยู่ในระดับแนวหน้าของรัฐวิสาหกิจในยุคนั้น

ทศวรรษที่ 2 • 2514-2523
เร่งรัดขยายไฟฟ้าสู่ชนบท

เร่งดำเนินการจ่ายไฟฟ้าให้หมู่บ้านชนบทเพื่อตอบสนองความต้องการการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นด้วยการจัดแผนงานโครงการสำคัญได้แก่
•โครงการเร่งรัดพัฒนาไฟฟ้าชนบทเพื่อจ่ายไฟให้หมู่บ้านทั่วประเทศภาย ใน 15 ปี
•โครงการพัฒนาไฟฟ้าตำบลเพื่อจ่ายไฟให้หมู่บ้านภายใน 6 ปี
•จ่ายไฟให้หมู่บ้านชนบทแบบไฟฟ้าพัฒนาโดยเปิดโอกาสให้ชุมชนสามารถสมทบค่าใช้จ่ายค่าลงทุนก่อสร้างระบบไฟฟ้าจำนวนร้อยละ 30เพื่อให้ใช้ไฟฟ้าได้เร็วขึ้น ทำให้หมู่บ้านในชนบทมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10 เมื่อปี 2515 เป็นประมาณร้อยละ 35 เมื่อสิ้นปี 2523

ทศวรรษที่ 3 • 2524-2533
ส่งเสริมความเจริญทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม

เสริมระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้มีความพร้อมสำหรับรองรับการขยายตัวการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น โดยการเพิ่มวงจรระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ที่มีการใช้ไฟฟ้าหนาแน่นเปลี่ยนระบบแรงดันเพิ่ม และเชื่อมโยงโรงจักรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้งหมดเข้ารับไฟฟ้าจากสถานีย่อยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แทนการผลิตของโรงจักรไฟฟ้าดีเซลก่อสร้างเชื่อมโยงระบบจำหน่ายแรงดันสูง 33 กิโลโวลต์ด้วยสายเคเบิลใต้นํ้าจากสถานีไฟฟ้าย่อยขนอมของ กฟผ. ไปยังเกาะสมุย ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร ซึ่งนับเป็นการวางสายเคเบิลใต้นํ้าครั้งแรกในประเทศไทย และเริ่มพัฒนานำทรัพยากรพลังงานธรรมชาติ เช่น พลังงานนํ้า และแสงอาทิตย์ ฯลฯ มาผลิตพลังงานไฟฟ้า

ทศวรรษที่ 4 • 2534-2543
นำเทคโนโลยีชั้นสูงมาพัฒนามาตรฐานนการบริการระดับสากล

มุ่งเน้นดำเนินการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอุตสาห
กรรมที่กระจายไปยังชนบทและส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การพัฒนาชุมชนในภูมิภาคให้เจริญ รวมทั้งโครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกและพื้นที่ภาคใต้ โดยเน้นงานด้านการปรับปรุงและเสริมประสิทธิภาพความมั่นคงของระบบให้เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้าด้วยการบริการที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยนำวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้

ทศวรรษที่ 5 • 2544-2553
พัฒนาองค์กรเพื่อก้าวสู่ระดับสากลในธุรกิจพลังงาน

ปรับโครงสร้างองค์กร เน้นการดำเนินงานด้านบริการการเพิ่มประสิทธิภาพความมั่นคงของระบบจำหน่ายด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีและการขยายธุรกิจโดยแยกธุรกิจหลักเป็นกลุ่มธุรกิจเครือข่ายระบบไฟฟ้า ธุรกิจจำหน่ายและบริการ รวมทั้งปรับรูปแบบการบริหารจัดการโครงการเป็นแบบครบวงจร พัฒนาศักยภาพบุคลากร และบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมก้าวสู่ระดับสากลในธุรกิจพลังงาน

ทศวรรษที่ 6 • 2554-ปัจจุบัน
พัฒนาคุณภาพระบบไฟฟ้าและการบริการ ขับเคลื่อน
องค์กรสู่ PEA Digital Utility

มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องทั้งด้านคุณภาพและบริการสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ PEA Digital Utility ด้วยกลยุทธ์ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมก้าวสู่ปีที่ 60 ด้วยการเป็นผู้ให้บริการสาธารณูปโภคยุคใหม่ที่ทันสมัย ด้วยนวัตกรรมดิจิทัลและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าที่เป็นเลิศเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศควบคู่ไปกับการสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน

previous arrow
next arrow
Slider

ธุรกิจของ กฟภ.

มุ่งเสริมสร้างศักยภาพอย่างไม่หยุดนิ่งสู่การยกระดับการเป็นผู้ให้บริการสาธารณูปโภคยุคใหม่ที่ทันสมัยด้วยนวัตกรรมดิจิทัลและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าที่เป็นเลิศพร้อมค้นหาแหล่งพลังงานไฟฟ้ารูปแบบใหม่เพื่อตอบโจทย์อนาคต และเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติ

ผลการดำเนินงานที่โดดเด่นปี 2563

กลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนประจำปี 2563
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

CSR Today

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

PEA จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม

วันที่ 3 ธันวาคม 2564
นายขจร โปร่งฟ้า ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง PEA จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ณ บริเวณริมถนนคู่ขนานทั้ง 2 ฝั่งหน้าสถานีไฟฟ้าอยุธยา 2 ไปจนถึงบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานข้ามทางรถไฟ หน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สร้างความรักความสามัคคีรวมถึงการตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข่าว/ภาพ : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#pea #PEACSR
#PEAส่งต่อความรักษ์
#พระนครศรีอยุธยา
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

2 วัน ที่แล้ว

Video image

เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปี 2564
หลายคนอาจกำลังเฝ้ารอให้ถึงช่วงเวลาสุดพิเศษของการเฉลิมฉลองเข้าสู่ปีใหม่ 🎉 หลายคนกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อเคาท์ดาวน์ปีใหม่อย่างมีความสุข และขณะเดียวกันอีกหลายคนก็กำลังเลือกสรรของขวัญปีใหม่ให้คนรัก เพื่อนฝูง และผู้ใหญ่ที่เคารพ เพื่อแทนความรักและห่วงใยที่ไม่เคยเปลี่ยน 💚

PEA CSR ขอแนะนำช่องทางการซื้อสินค้าจาก PKT Shop เพื่อเป็นหนึ่งในทางเลือกสำหรับการมอบของขวัญวันปีใหม่สุดพิเศษสำหรับทุกคน 🎁 ได้ที่ลิ้งค์

👇👇👇👇👇

www.youtube.com/watch?v=_-OaiL82L8o

#pea #PEACSR
#PEAส่งต่อความรักษ์
#peaพรานกระต่ายสร้างไม้ให้รักษ์
#พรานกระต่าย #pktshop
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

2 วัน ที่แล้ว

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

Video image

คุณโบ ธนากร จะพาเราไปพบกับ ดร.สมชาย ทรงศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อทำความรู้จักกับไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น

เพราะ…⚡️ไฟฟ้า คือ พลังงานที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนชีวิต รับชมวีดิทัศน์สื่อการเรียนรู้ “ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA” 🔌

👇👇👇👇

www.youtube.com/watch?v=NnNDwClgvo8

#PEA #PEACSR
#PEAส่งต่อความรักษ์
#ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟPEA
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

4 วัน ที่แล้ว

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

ปัจจุบันนี้เราทุกคนเริ่มตระหนักถึงปัญหาจากการใช้ขวดน้ำพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง และเริ่มต้นแก้ไขปัญหานี้ด้วยการพกขวดน้ำส่วนตัวมาใช้กันอย่างจริงจังมากขึ้น 👍 แต่ในบางครั้งเราต่างก็มีเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถปฏิเสธการใช้ขวดน้ำพลาสติกได้อยู่ดี 😰

จึงเป็นเหตุทำให้หลาย ๆ ประเทศหันมาออกแบบ ขวดน้ำไร้ฉลาก ✨ เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษ์โลก ที่จะช่วยให้พวกเราสามารถแยกขยะก่อนนำเข้าสู่กระบวนการ Upcycling ได้ง่ายขึ้น ♻️ แล้วยังช่วยลดปริมาณขยะจากฉลากพลาสติกที่รีไซเคิลได้ยากและสิ้นเปลืองพลังงาน อีกทั้งกระบวนการของการนำไปรีไซเคิลยังอาจก่อให้เกิดการทำลายชั้นบรรยากาศ 💨 ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 🌏

รู้อย่างนี้แล้ว ทุกคนก็อย่าลืมหันมาช่วยกันสนับสนุนการใช้ขวดน้ำไร้ฉลาก 💧 เพราะถึงแม้ว่าเราจะหลีกเลี่ยงการสร้างขยะจากขวดน้ำพลาสติกแบบ 100% ไม่ได้ 👉 แต่อย่างน้อย เราก็สามารถช่วยโลกลดการสร้างขยะพลาสติกได้ถึง 1 ใน 3 ส่วนต่อการซื้อน้ำดื่ม 1 ขวดเลยทีเดียว ❗ แม้ว่าจะฟังดูน้อยแต่อย่าลืมว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากจุดเปลี่ยนเล็ก ๆ เสมอ เพื่อโลกที่ยั่งยืนในวันนี้ 💚

#ขวดน้ำไร้ฉลาก
#PEAส่งต่อความรักษ์ #PEAรักษ์ให้โลกรู้

ปัจจุบันนี้เราทุกคนเริ่มตระหนักถึงปัญหาจากการใช้ขวดน้ำพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง และเริ่มต้นแก้ไขปัญหานี้ด้วยการพกขวดน้ำส่วนตัวมาใช้กันอย่างจริงจังมากขึ้น 👍 แต่ในบางครั้งเราต่างก็มีเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถปฏิเสธการใช้ขวดน้ำพลาสติกได้อยู่ดี 😰

จึงเป็นเหตุทำให้หลาย ๆ ประเทศหันมาออกแบบ 'ขวดน้ำไร้ฉลาก' ✨ เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษ์โลก ที่จะช่วยให้พวกเราสามารถแยกขยะก่อนนำเข้าสู่กระบวนการ Upcycling ได้ง่ายขึ้น ♻️ แล้วยังช่วยลดปริมาณขยะจากฉลากพลาสติกที่รีไซเคิลได้ยากและสิ้นเปลืองพลังงาน อีกทั้งกระบวนการของการนำไปรีไซเคิลยังอาจก่อให้เกิดการทำลายชั้นบรรยากาศ 💨 ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 🌏

รู้อย่างนี้แล้ว ทุกคนก็อย่าลืมหันมาช่วยกันสนับสนุนการใช้ขวดน้ำไร้ฉลาก 💧 เพราะถึงแม้ว่าเราจะหลีกเลี่ยงการสร้างขยะจากขวดน้ำพลาสติกแบบ 100% ไม่ได้ 👉 แต่อย่างน้อย เราก็สามารถช่วยโลกลดการสร้างขยะพลาสติกได้ถึง 1 ใน 3 ส่วนต่อการซื้อน้ำดื่ม 1 ขวดเลยทีเดียว ❗ แม้ว่าจะฟังดูน้อยแต่อย่าลืมว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากจุดเปลี่ยนเล็ก ๆ เสมอ เพื่อโลกที่ยั่งยืนในวันนี้ 💚

#ขวดน้ำไร้ฉลาก
#PEAส่งต่อความรักษ์ #PEAรักษ์ให้โลกรู้
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

4 วัน ที่แล้ว

PEA จัดโครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี” ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA จัดโครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี” ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายจิรนันต์ ดาวเรือง รองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน PEA และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และส่งต่อให้กับโรงพยาบาลประจำจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยโลหิตที่ได้จากการบริจาคนั้นนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องรับโลหิตในการรักษาโรค ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม

ข่าว/ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต

#PEA #PEACSR
#PEAส่งต่อความรักษ์
#บริจาคโลหิต #ภูเก็ต
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

5 วัน ที่แล้ว

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

ขออนุโมทนาบุญ การบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในครั้งนี้ ด้วยครับ สาธุ สาธุ.

อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพวกเราทุกคน 🍝 แต่รู้หรือไม่ว่าในแต่ละปีมีอาหารจำนวนมากที่ถูกนำไปทิ้งให้กลายเป็น “ขยะอาหาร (Food Waste)” 😰 ซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากอาหารที่เรารับประทานไม่หมดและเหลือทิ้งในแต่ละวัน 🍽 รวมไปถึงอาหารที่ถูกกำจัดออกระหว่างกระบวนการผลิตทั้งทางเกษตร และอุตสาหกรรมต่าง ๆ 🍃

PEA CSR อยากเชิญชวนเพื่อน ๆ มาร่วมกันแชร์ภาพถ่ายเมนูสุดโปรด 📸 พร้อมไอเดียวิธีการลดขยะจากการกิน “Food Waste” ง่าย ๆ ในสไตล์ของตัวเอง ✅ พร้อมลุ้นรับของรางวัลหูฟังไร้สายจำนวน 5 รางวัล เพียงทำตามกติการ่วมสนุก ดังนี้ 👇
 
📍 กติการ่วมสนุก 

1️⃣ กด Like 👍 เพจ PEA CSR 
2️⃣ กด Love ❤️ และ Share โพสต์กิจกรรมนี้ไปที่หน้า Facebook ของคุณ โดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ (Public)
3️⃣ แชร์ภาพถ่ายเมนูสุดโปรด พร้อมไอเดียวิธีการลดขยะจากการกิน “Food Waste” ง่าย ๆ ในสไตล์ของตัวเอง
4️⃣ โพสต์ลงที่ช่องคอมเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรม พร้อมติดแฮชแท็ก #PEACSR #PEAรักษ์ให้โลกรู้

ผู้ที่ทำตามกติกาครบทุกข้อ และส่งคำตอบถูกต้อง ทีมงานจะทำการสุ่มผู้โชคดี เพื่อมอบรางวัล จำนวน 5 ท่าน

📍 สิ้นสุดกิจกรรม : 12 ธันวาคม 2564

📣 ประกาศรายชื่อผู้โชคดี : 15 ธันวาคม 2564

✨ สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องทำการยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัลผ่านทาง Inbox ของเพจ โดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ภายใน 5 วัน หลังจากวันประกาศรายชื่อผู้โชคดีบนหน้าเพจ PEA CSR

กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลไม่ได้ติดต่อเพื่อยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัลดังกล่าว

*ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

#PEAส่งต่อความรักษ์

อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพวกเราทุกคน 🍝 แต่รู้หรือไม่ว่าในแต่ละปีมีอาหารจำนวนมากที่ถูกนำไปทิ้งให้กลายเป็น “ขยะอาหาร (Food Waste)” 😰 ซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากอาหารที่เรารับประทานไม่หมดและเหลือทิ้งในแต่ละวัน 🍽 รวมไปถึงอาหารที่ถูกกำจัดออกระหว่างกระบวนการผลิตทั้งทางเกษตร และอุตสาหกรรมต่าง ๆ 🍃

PEA CSR อยากเชิญชวนเพื่อน ๆ มาร่วมกันแชร์ภาพถ่ายเมนูสุดโปรด 📸 พร้อมไอเดียวิธีการลดขยะจากการกิน “Food Waste” ง่าย ๆ ในสไตล์ของตัวเอง ✅ พร้อมลุ้นรับของรางวัลหูฟังไร้สายจำนวน 5 รางวัล เพียงทำตามกติการ่วมสนุก ดังนี้ 👇

📍 กติการ่วมสนุก

1️⃣ กด Like 👍 เพจ PEA CSR
2️⃣ กด Love ❤️ และ Share โพสต์กิจกรรมนี้ไปที่หน้า Facebook ของคุณ โดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ (Public)
3️⃣ แชร์ภาพถ่ายเมนูสุดโปรด พร้อมไอเดียวิธีการลดขยะจากการกิน “Food Waste” ง่าย ๆ ในสไตล์ของตัวเอง
4️⃣ โพสต์ลงที่ช่องคอมเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรม พร้อมติดแฮชแท็ก #PEACSR #PEAรักษ์ให้โลกรู้

ผู้ที่ทำตามกติกาครบทุกข้อ และส่งคำตอบถูกต้อง ทีมงานจะทำการสุ่มผู้โชคดี เพื่อมอบรางวัล จำนวน 5 ท่าน

📍 สิ้นสุดกิจกรรม : 12 ธันวาคม 2564

📣 ประกาศรายชื่อผู้โชคดี : 15 ธันวาคม 2564

✨ สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องทำการยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัลผ่านทาง Inbox ของเพจ โดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ภายใน 5 วัน หลังจากวันประกาศรายชื่อผู้โชคดีบนหน้าเพจ PEA CSR

กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลไม่ได้ติดต่อเพื่อยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัลดังกล่าว

*ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

#PEAส่งต่อความรักษ์
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

6 วัน ที่แล้ว

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

✌️🥰 ร่วมกิจกรรม 😊😍 เมนูสุดโปรดคือ #น้ำพริกมะเขือกุ้งแซ่บ เพราะเมนูน้ำพริกทานได้เรื่อยๆ ทำครั้งนึงเก็บได้นาน และอัตราการเหลือทิ้งเป็นขยะแทบเป็นศูนย์ กวาดจนเกลี้ยงจาน แต่วิธีทำก็เกิดขยะเกิดขึ้นอยู่ดี วิธีกำจัด food waste คือการแยกประเภทของขยะ พวกเศษผักอาหารก็จะนำไปหมักทำปุ๋ย ส่วนพลาสติกบรรจุภัณฑ์จะนำไปบ้างเก็บไว้ใช้ และบางส่วนแยกไปส่งจุดรับรีไซเคิล ขยะจากอาหารเหลือทิ้งก็นำไปแยกน้ำกับกาก แล้วเอากากใส้ปนกับขี้วัว เศษใบไม้ แล้วหมั่นกลับบ้าง พรมน้ำ หมักไว้ 30 วันก็จะได้ปุ๋ยไว้ใส่ต้นไม้ และการทำอาหารในแต่ละครั้ง ก็พยามทำให้พอดีกับคนในบ้าน ในแต่ละวัน จะได้ไม่เหลือทิ้งอาหารอีกด้วย #PEACSR #PEAรักษ์ให้โลกรู้

#PEACSR #PEAรักษ์ให้โลกรู้ เมนูสุดโปรด คือกับข้าวฝีมือแม่ทุกเมนูอร่อยทุกอย่าง วิธีลดขยะคือการห่อข้าวใส่ปิ่นโตแทนการใช้ถุงพลาสติก

🍴 เมนู แซลมอนหมักพริกไทยดำ ย่างเตาถ่าน 🍴 ไอเดียการลดขยะจากการกิน คือทำอาหารในปริมาณที่เหมาะ ต่อจำนวนคนที่ทาน ตักอาหารแต่น้อย หากไม่อิ่มค่อยตักเพิ่ม ถ้าทานคนเดียวแบบตักกับราดข้าว หากไม่ชอบอะไร ก็ไม่ตักใส่จาน เพื่อจะได้ไม่เหลือทิ้ง #PEACSR #PEAรักษ์ให้โลกรู้

เมนูสุดโปรด แซนวิซโบโลน่า ไอเดียการลดขยะจากการกิน เริ่มที่ตัวเอง ฝึกการกินให้หมดให้เป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่การฝืนกินจนหมดแต่หมายถึงการ ตักหรือหยิบของกิน มากินแค่พอดี เพราะถ้าไม่อิ่ม เราเพิ่มใหม่ได้ ทำอาหารพอดีกับสมาชิกครอบครัว หากกินคนเดียวก็ทำแค่พอกินส่วนตัว แม้แต่ผักก็ไม่ได้เขี่ยทิ้ง เพราะถ้าไม่กินอะไร ก็ไม่ใส่สิ่งนั้น ถึงแม้มันเป็นของที่ต้องใส่ในเมนูนั้น ๆ ก็ตาม (ในกรณีที่ทำกินคนเดียว) #PEACSR #PEAรักษ์ให้โลกรู้

- เมนูสุดโปรด 😋 ลาบหมู - ไอเดียการลดขยะจากการกิน Food Waste คือ ปรุงอาหารทานเอง และทำในแบบที่ตัวเองชอบ เช่น แกงที่ใส่มะเขือ จะสุก นิ่ม เน้นอร่อย ไม่เน้นสวยงาม แบบนี้กินได้ ไม่ต้องทิ้งมะเขือเหมือนการซื้อแกงถุง เพราะไม่ทานมะเขือแข็ง ตักข้าวในปริมาณที่คิดว่ากินหมด หากไม่อิ่มค่อยตักเพิ่ม ถ้าทานเหลือจริง ๆ หากเป็นข้าวจะนำไปให้นก เศษอาหารจะทำปุ๋ยต้นไม้ #PEACSR #PEAรักษ์ให้โลกรู้

- เมนูสุดโปรด ข้าวเหนียวส้มตำ - ไอเดียการลดขยะจากการกิน Food Waste คือ ภาชนะใช้จานชามใส่อาหารแทนการใส่ถุงมากินถ้าทานเหลือจริง หากเป็นข้าวจะนำไปให้นก เศษอาหารจะทำปุ๋ยต้นไม้ ลดขยะรักษาสิ่งแวดล้อม #PEACSR #PEAรักษ์ให้โลกรู้

วิธีการลดขยะจากการกิน “Food Waste” ดัดแปลงอาหารให้ง่ายต่อการกิน อย่างเช่น กุ้งนำมาทอดกรอบ ทำให้สามารถกินได้ทั้งตัว ไม่ต้องทิ้งเปลือก แถมได้สารอาหารไคตินและแคลเซียมเพิ่มด้วย #PEACSR #PEAรักษ์ให้โลกรู้

เมนู สะตอผัดกุ้ง ไอเดียการลดขยะจากการกิน คือ ทำอาหารแค่พอดีทาน และทานให้หมดค่ะ #PEACSR #PEAรักษ์ให้โลกรู้

เมนูสุดโปรด คือ สลัดผักผลไม้รวม เมนูอาหารง่ายๆ ทานได้ทุกเย็นดีต่อร่างกาย รวมทั้งผัก-ผลไม้ ที่อัดแน่นไปด้วยคุณประโยชน์ ไอเดียการลดขยะจากการกิน คือ การลดปริมาณอาหาร การจัดทำรายการซื้ออาหารเพื่อซื้อเฉพาะสิ่งที่จำเป็น ไม่กักตุน เตรียมอาหารเท่าที่ปริมาณที่จะทานในแต่ละมื้อ เป็นวิธีจัดการกับอาหารเหลือๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ประโยชน์มากที่สุด #PEACSR #PEAรักษ์ให้โลกรู้

-เมนูสุดโปรดของดิฉัน คือ ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ -ไอเดียการลดขยะจากการกิน คือ ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ จะให้อร่อยต้องกินคู่กับถั่วงอกสดและมะระสดหั่นบางๆ เพราะฉะนั่นเราควรเพิ่มผักสดในปริมาณที่เหมาะสม เท่าที่เราจะทาน ทานอาหารให้หมดไม่เหลือทิ้ง ส่วนของกระดูก ก็นำไปให้สัตว์เลี้ยงที่บ้านคือ สุนัข กินต่อ เพื่อสดขยะจากเศษอาหารที่เหลือ ค่ะ #PEACSR #PEAรักษ์ให้โลกรู้

View more comments

โหลดเพิ่มเติม