กลยุทธ์และการพัฒนาความยั่งยืน

พัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม

ผลการดำเนินงานความยั่งยืน

 • มิติเศรษฐกิจ

 • มิติสังคม

 • มิติสิ่งแวดล้อม

 • 141,947.14
  tCO2e

  ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  ขอบเขตที่ 1

  4,838,199.77 tCO2e

  ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  ขอบเขตที่ 2

  2,613.32
  tCO2e

  ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  ขอบเขตที่ 3

  เปรียบเทียบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากกิจกรรมหลักขององค์กร

  การผลิตไฟฟ้าของ PEA 42,447.32 tCO2e,
  การบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า 12,718.95 tCO2e,
  การผลิตและการใช้เสาไฟฟ้า 33,623.54 tCO2e,
  การให้บริการของ PEA 90,045.55 tCO2e,
  การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในยานพาหนะ 51,124.24 tCO2e

  0.034464 kgCO2e/kWh

  อัตราส่วนความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ PEA 0.034464 kgCO2e/kWh

  4,982,760.229728 tCO2e

  ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 4,982,760.229728 tCO2e

141,947.14
tCO2e

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ขอบเขตที่ 1

4,838,199.77 tCO2e

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ขอบเขตที่ 2

2,613.32
tCO2e

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ขอบเขตที่ 3

เปรียบเทียบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากกิจกรรมหลักขององค์กร

การผลิตไฟฟ้าของ PEA 42,447.32 tCO2e,
การบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า 12,718.95 tCO2e,
การผลิตและการใช้เสาไฟฟ้า 33,623.54 tCO2e,
การให้บริการของ PEA 90,045.55 tCO2e,
การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในยานพาหนะ 51,124.24 tCO2e

0.034464 kgCO2e/kWh

อัตราส่วนความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ PEA 0.034464 kgCO2e/kWh

4,982,760.229728 tCO2e

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 4,982,760.229728 tCO2e

ประเด็นที่มีนัยสำคัญด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ PEA (Materiality)

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. (Provincial Electricity Authority: PEA) ได้เริ่มมีการพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System, CIS) และมีจัดทำแผนแม่บทด้านนวัตกรรมปี 2566 - 2570

ความปลอดภัยทางไซเบอร์

ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตและธุรกิจ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบ ทั้งในเชิงบวก คือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ และผลกระทบในเชิงลบ คืออาจก่อให้เกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์

การแข่งขันอย่างเสรี

จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านพลังงาน และการใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปของประชาชนในปัจจุบัน จึงมีการผลักดันการปรับปรุงโครงสร้างกิจการไฟฟ้าตามแผนปฏิบัติประเทศด้านพลังงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อปฏิรูปอุตสาหกรรมไฟฟ้าไปสู่รูปแบบการแข่งขัน

สิทธิมนุษยชน

1. กฟภ. ตระหนักถึงและเคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขององค์กรทั้งหมด ทั้งในด้านแนวคิดและมุมมองในประเด็นต่างๆ เช่น เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ สัญชาติ อายุ ความทุพพลภาพ

การพัฒนาและการรักษาทรัพยากรมนุษย์

บุคลากรถือเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กร PEA จึงมุ่งมั่นดูแลพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการวางแผนกำลังคน และการสรรหาคัดเลือกบุคลากรด้วยความเท่าเทียม

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน

นอกจากความมุ่งมั่นในการดูแลพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติแล้ว PEA มุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานของพนักงาน

การคํานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า

จากการมีผู้ใช้ไฟฟ้าประสบอันตรายจากการใช้ไฟฟ้าขององค์กรในอดีต PEAตระหนักถึง ความปลอดภัยของผู้ใช้ไฟฟ้าว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด จึงมุ่งเน้นการดำเนินการในระบบไฟฟ้าของ PEA โดยจะต้องมีความปลอดภัย มั่นคง มีเสถียรภาพที่ดี

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

จากการดำเนินธุรกิจของ PEA ที่มุ่งเน้นการจำหน่ายและให้บริการพลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ โดยผ่านกระบวนการดำเนินงานขั้นตอนต่าง ๆ ที่ต้องอาศัยการใช้ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานในรูปแบบต่าง ๆ

ความสำเร็จด้านความยั่งยืนของ PEA

รางวัลระดับประเทศ

รางวัลระดับนานาชาติ

Scroll to Top