banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner

Home

2427-2502
แรกมีไฟฟ้าใช้ในประเทศไทย

ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2427 โดย ผู้ให้กำเนิดกิจการไฟฟ้าในประเทศไทย คือ จอมพลเจ้าพระยา สุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสงชูโต) ด้วยการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เดินสายไฟฟ้า และติดดวงโคมไฟฟ้าที่กรมทหารหน้าซึ่งเป็นที่ตั้งกระทรวงกลาโหมในปัจจุบันสำหรับกิจการไฟฟ้าในส่วนภูมิภาคเริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อทางราชการได้ตั้งแผนกไฟฟ้าขึ้นในกองบุราภิบาลกรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทยและได้ก่อสร้างไฟฟ้าเทศบาลเมืองนครปฐมขึ้นเพื่อจำหน่ายไฟฟ้าแก่ประชาชนเป็นแห่งแรกเมื่อปี 2473 จากนั้นมีการปรับปรุงเป็นกองไฟฟ้าและ กองไฟฟ้าภูมิภาคตามลำดับ ก่อนจัดตั้งเป็น “องค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” เมื่อปี 2497

ทศวรรษที่ 1 • 2503-2513
บุกเบิกก่อสร้างไฟฟ้าให้ชุมชน

ได้รับการสถาปนาตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพุทธศักราช 2503 โดยรับช่วงภารกิจต่อจากองค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาดำเนินการ มีการไฟฟ้าอยู่ในความรับผิดชอบ 200 แห่ง มีกำลังไฟฟ้าสูงสุดในปี 2503 เพียง 15,000 กิโลวัตต์ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าบริการประชาชนได้ 26.4 ล้านหน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ต่อปี ในทศวรรษแรกของการก่อตั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนับว่ามีการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จอย่างดีโดยได้รับการยกย่องให้เป็นรัฐวิสาหกิจชั้น 1 ในปี 2513 ที่มีผลงานโดดเด่นอยู่ในระดับแนวหน้าของรัฐวิสาหกิจในยุคนั้น

ทศวรรษที่ 2 • 2514-2523
เร่งรัดขยายไฟฟ้าสู่ชนบท

เร่งดำเนินการจ่ายไฟฟ้าให้หมู่บ้านชนบทเพื่อตอบสนองความต้องการการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นด้วยการจัดแผนงานโครงการสำคัญได้แก่
•โครงการเร่งรัดพัฒนาไฟฟ้าชนบทเพื่อจ่ายไฟให้หมู่บ้านทั่วประเทศภาย ใน 15 ปี
•โครงการพัฒนาไฟฟ้าตำบลเพื่อจ่ายไฟให้หมู่บ้านภายใน 6 ปี
•จ่ายไฟให้หมู่บ้านชนบทแบบไฟฟ้าพัฒนาโดยเปิดโอกาสให้ชุมชนสามารถสมทบค่าใช้จ่ายค่าลงทุนก่อสร้างระบบไฟฟ้าจำนวนร้อยละ 30เพื่อให้ใช้ไฟฟ้าได้เร็วขึ้น ทำให้หมู่บ้านในชนบทมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10 เมื่อปี 2515 เป็นประมาณร้อยละ 35 เมื่อสิ้นปี 2523

ทศวรรษที่ 3 • 2524-2533
ส่งเสริมความเจริญทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม

เสริมระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้มีความพร้อมสำหรับรองรับการขยายตัวการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น โดยการเพิ่มวงจรระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ที่มีการใช้ไฟฟ้าหนาแน่นเปลี่ยนระบบแรงดันเพิ่ม และเชื่อมโยงโรงจักรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้งหมดเข้ารับไฟฟ้าจากสถานีย่อยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แทนการผลิตของโรงจักรไฟฟ้าดีเซลก่อสร้างเชื่อมโยงระบบจำหน่ายแรงดันสูง 33 กิโลโวลต์ด้วยสายเคเบิลใต้นํ้าจากสถานีไฟฟ้าย่อยขนอมของ กฟผ. ไปยังเกาะสมุย ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร ซึ่งนับเป็นการวางสายเคเบิลใต้นํ้าครั้งแรกในประเทศไทย และเริ่มพัฒนานำทรัพยากรพลังงานธรรมชาติ เช่น พลังงานนํ้า และแสงอาทิตย์ ฯลฯ มาผลิตพลังงานไฟฟ้า

ทศวรรษที่ 4 • 2534-2543
นำเทคโนโลยีชั้นสูงมาพัฒนามาตรฐานนการบริการระดับสากล

มุ่งเน้นดำเนินการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอุตสาห
กรรมที่กระจายไปยังชนบทและส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การพัฒนาชุมชนในภูมิภาคให้เจริญ รวมทั้งโครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกและพื้นที่ภาคใต้ โดยเน้นงานด้านการปรับปรุงและเสริมประสิทธิภาพความมั่นคงของระบบให้เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้าด้วยการบริการที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยนำวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้

ทศวรรษที่ 5 • 2544-2553
พัฒนาองค์กรเพื่อก้าวสู่ระดับสากลในธุรกิจพลังงาน

ปรับโครงสร้างองค์กร เน้นการดำเนินงานด้านบริการการเพิ่มประสิทธิภาพความมั่นคงของระบบจำหน่ายด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีและการขยายธุรกิจโดยแยกธุรกิจหลักเป็นกลุ่มธุรกิจเครือข่ายระบบไฟฟ้า ธุรกิจจำหน่ายและบริการ รวมทั้งปรับรูปแบบการบริหารจัดการโครงการเป็นแบบครบวงจร พัฒนาศักยภาพบุคลากร และบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมก้าวสู่ระดับสากลในธุรกิจพลังงาน

ทศวรรษที่ 6 • 2554-ปัจจุบัน
พัฒนาคุณภาพระบบไฟฟ้าและการบริการ ขับเคลื่อน
องค์กรสู่ PEA Digital Utility

มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องทั้งด้านคุณภาพและบริการสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ PEA Digital Utility ด้วยกลยุทธ์ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมก้าวสู่ปีที่ 60 ด้วยการเป็นผู้ให้บริการสาธารณูปโภคยุคใหม่ที่ทันสมัย ด้วยนวัตกรรมดิจิทัลและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าที่เป็นเลิศเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศควบคู่ไปกับการสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน

previous arrow
next arrow
Slider

ธุรกิจของ กฟภ.

มุ่งเสริมสร้างศักยภาพอย่างไม่หยุดนิ่งสู่การยกระดับการเป็นผู้ให้บริการสาธารณูปโภคยุคใหม่ที่ทันสมัยด้วยนวัตกรรมดิจิทัลและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าที่เป็นเลิศพร้อมค้นหาแหล่งพลังงานไฟฟ้ารูปแบบใหม่เพื่อตอบโจทย์อนาคต และเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติ

ผลการดำเนินงานที่โดดเด่นปี 2562

กลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนประจำปี 2562
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

CSR Today

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

ถ้าวันหนึ่งคุณเจอสถานการณ์คับขัน มีคนหยุดหายใจ รอการช่วยเหลืออยู่ตรงหน้า เมื่อคุณรู้วิธีทำ CPR ที่ถูกต้อง คุณอาจช่วยต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยได้ทันที 🏃‍♂️

ขั้นตอนการช่วยเหลือเบื้องต้น ❤️
1️⃣ ตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่แวดล้อมก่อนเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วย เช่น สายไฟฟ้าที่ช็อตอยู่จุดใด บริเวณนั้นใกล้แหล่งน้ำหรือไม่ มีรถสัญจรหรือเปล่า เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายซ้ำ
2️⃣ ตบไหล่ทั้ง 2 ข้าง และปลุกเรียกด้วยเสียงดัง ๆ 4-5 ครั้ง ถ้าหากผู้ป่วยรู้สึกตัวและหายใจเองได้ ให้จับนอนตะแคง และควรระวังไม่ทำ CPR ขณะผู้ป่วยยังมีสติ
3️⃣ เรียกขอความช่วยเหลือจากผู้คนในระยะใกล้ และขอให้ผู้คนรอบข้างช่วยรีบโทรแจ้งสายด่วนที่เบอร์ 1669 โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ถึงสภาพผู้ป่วย สถานที่เกิดเหตุ และเบอร์ติดต่อกลับของผู้ช่วยเหลือ
4️⃣ ประเมินผู้ป่วย หากยังไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ ให้ทำ CPR ทันที

ขั้นตอนการทำ CPR 🤔
1️⃣ จัดท่าให้ผู้ป่วยนอนหงายราบกับพื้นแข็ง และตรวจดูในปากว่ามีสิ่งแปลกปลอมอยู่หรือไม่ ถ้ามีให้นำออก
2️⃣ ผู้ปฐมพยาบาลนั่งคุกเข่าข้างผู้ป่วย วางส้นมือ (ข้างที่ถนัด) ลงในตำแหน่งเหนือลิ้นปี่ ตรงจุดกึ่งกลางระหว่างอก ระดับเดียวกับหัวนม จากนั้นวางมืออีกข้าง (ที่ไม่ถนัด) ประสานบนหลังมือที่วางในตำแหน่งถูกต้อง กระดกข้อมือขึ้นให้ส้นมือสัมผัสกับหน้าอกเท่านั้น เหยียดแขน 2 ข้างให้ตึง โน้มตัวตั้งฉากกับหน้าอกผู้ป่วย
3️⃣ เริ่มกดหน้าอกด้วยความลึก 5-6 เซนติเมตร มีจังหวะในการกดคงที่ โดยใช้วิธีนับจังหวะด้วยการนับ 1 และ 2 และ 3 และ 4 และ 5 โดยกดทุกครั้งที่นับ “ตัวเลข” และปล่อยตอนคำว่า “และ” สลับกันไป ให้ได้อัตราการกด 100 -120 ครั้ง/นาที
4️⃣ ควรปั๊มหัวใจ 30 ครั้ง สลับกับผายปอด 2 ครั้ง และควรมีผู้ช่วยเหลือในการปฐมพยาบาลอย่างน้อย 2 คน เพราะผู้ช่วยจะเริ่มเหนื่อยและประสิทธิภาพในการกดหน้าอกลดลงหลังจากทำไปราว ๆ 1 นาที โดยให้ผู้ช่วยเหลือสลับกันกดหน้าอกเมื่อครบ 2 นาที และทำไปเรื่อย ๆ จนกว่าทีมแพทย์ หรือหน่วยกู้ภัยจะมาถึง

ที่สำคัญการช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยการทำ CPR นั้น ควรทำภายใน 4 นาที หลังผู้ป่วยหยุดหายใจ โดยช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างระมัดระวัง เพราะหากช่วยผิดวิธีอาจทำให้หัวใจช้ำ กระดูกหัก และอวัยวะอื่น ๆ ตกเลือดได้ และไม่ควรทดลองทำ CPR กับคนปกติเพราะจะมีผลเสียกับสุขภาพต่อไปได้

#CPR
#PEACSR #PEAส่งต่อความรักษ์
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

2 วัน ที่แล้ว

วันมาฆบูชา 
ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 หรือ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ในปีอธิกมาส (ปีที่มีเดือน 8 สองครั้ง) 

“มาฆบุรณมี” แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญ เดือน 3 

เป็นวันสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระภิกษุสงฆ์ที่มาประชุมพร้อมกัน 1,250 รูป โดยมิได้นัดหมาย ซึ่งทั้งหมดเป็นพระอรหันต์และเป็นผู้ได้รับการอปุสมบทจากพระพุทธเจ้า

โอวาทปาติโมกข์ เป็นคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา คือ ให้ละความชั่วทุกชนิด ทำความดีให้ถึงพร้อม และทำจิตใจให้ผ่องใส 😇

PEA CSR ขอเชิญชวนทำความดี ละเว้นการทำบาป เพื่อให้เกิดแต่สิ่งดี ๆ กับตนเองและคนที่คุณรัก 💚

#วันมาฆบูชา
#PEACSR #PEAส่งต่อความรักษ์

วันมาฆบูชา
ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 หรือ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ในปีอธิกมาส (ปีที่มีเดือน 8 สองครั้ง)

“มาฆบุรณมี” แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญ เดือน 3

เป็นวันสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระภิกษุสงฆ์ที่มาประชุมพร้อมกัน 1,250 รูป โดยมิได้นัดหมาย ซึ่งทั้งหมดเป็นพระอรหันต์และเป็นผู้ได้รับการอปุสมบทจากพระพุทธเจ้า

โอวาทปาติโมกข์ เป็นคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา คือ ให้ละความชั่วทุกชนิด ทำความดีให้ถึงพร้อม และทำจิตใจให้ผ่องใส 😇

PEA CSR ขอเชิญชวนทำความดี ละเว้นการทำบาป เพื่อให้เกิดแต่สิ่งดี ๆ กับตนเองและคนที่คุณรัก 💚

#วันมาฆบูชา
#PEACSR #PEAส่งต่อความรักษ์
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

5 วัน ที่แล้ว

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

สาธุค่ะ

🙇‍♀️

สาธุ

PEA จัดกิจกรรมโครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี” ประจำปี 2564 ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา
•
วันที่ 25 กุมภาพันธ์  2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 นครราชสีมา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมโครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี” ประจำปี 2564 เพื่อสนับสนุนโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย ภายในกิจกรรมครั้งนี้ ได้ยอดบริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 21,300 ซีซี 
•
ข่าว/ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา 

#PEACSR #PEAส่งต่อความรักษ์

PEA จัดกิจกรรมโครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี” ประจำปี 2564 ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 นครราชสีมา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมโครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี” ประจำปี 2564 เพื่อสนับสนุนโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย ภายในกิจกรรมครั้งนี้ ได้ยอดบริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 21,300 ซีซี

ข่าว/ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา

#PEACSR #PEAส่งต่อความรักษ์
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

6 วัน ที่แล้ว

สวัสดีจ้ะ ฉันคือ #พลังงานสะอาด
หรือเรียกอีกอย่างว่า พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) คือ พลังงานฟรีจากธรรมชาติที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นอีกทางรอดหนึ่งของทุกคน ในวันที่ทรัพยากรที่ใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าหมดไป ٩(◕‿◕)۶

แล้วฉันมาจากไหนกันบ้างล่ะ? >>>

#PEACSR #PEAส่งต่อความรักษ์
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

1 สัปดาห์ ที่แล้ว

PEA จัดกิจกรรมโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี ณ โรงพยาบาลชลบุรี
•
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี เพื่อสนับสนุนโลหิตให้กับ ศูนย์บริการโลหิตสภากาชาดไทย และโรงพยาบาลประจำจังหวัด ณ โรงพยาบาลชลบุรี
•
ข่าว/ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี
รายงานข่าว:แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี

#PEACSR #PEAส่งต่อความรักษ์

PEA จัดกิจกรรมโครงการ "PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี" ณ โรงพยาบาลชลบุรี

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมโครงการ "PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี" เพื่อสนับสนุนโลหิตให้กับ ศูนย์บริการโลหิตสภากาชาดไทย และโรงพยาบาลประจำจังหวัด ณ โรงพยาบาลชลบุรี

ข่าว/ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี
รายงานข่าว:แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี

#PEACSR #PEAส่งต่อความรักษ์
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

1 สัปดาห์ ที่แล้ว

PEA ปรับปรุงระบบไฟฟ้า และติดตั้งหลอดไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน LED ให้กับวัดแสงแก้วโพธิญาณ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
•
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีถวายปรับปรุงระบบไฟฟ้า และติดตั้งหลอดไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน LED ให้กับวัดแสงแก้วโพธิญาณ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายปฏิคม วงษ์สุวรรณ กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีฯ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพุทธศาสนา ส่งเสริมการดำเนินกิจการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
•
ข่าว/ภาพ : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 
#PEACSR #PEAส่งต่อความรักษ์

PEA ปรับปรุงระบบไฟฟ้า และติดตั้งหลอดไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน LED ให้กับวัดแสงแก้วโพธิญาณ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีถวายปรับปรุงระบบไฟฟ้า และติดตั้งหลอดไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน LED ให้กับวัดแสงแก้วโพธิญาณ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายปฏิคม วงษ์สุวรรณ กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีฯ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพุทธศาสนา ส่งเสริมการดำเนินกิจการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ข่าว/ภาพ : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่
#PEACSR #PEAส่งต่อความรักษ์
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

1 สัปดาห์ ที่แล้ว

โหลดเพิ่มเติม