banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner

Home

2427-2502
แรกมีไฟฟ้าใช้ในประเทศไทย

ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2427 โดย ผู้ให้กำเนิดกิจการไฟฟ้าในประเทศไทย คือ จอมพลเจ้าพระยา สุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสงชูโต) ด้วยการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เดินสายไฟฟ้า และติดดวงโคมไฟฟ้าที่กรมทหารหน้าซึ่งเป็นที่ตั้งกระทรวงกลาโหมในปัจจุบันสำหรับกิจการไฟฟ้าในส่วนภูมิภาคเริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อทางราชการได้ตั้งแผนกไฟฟ้าขึ้นในกองบุราภิบาลกรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทยและได้ก่อสร้างไฟฟ้าเทศบาลเมืองนครปฐมขึ้นเพื่อจำหน่ายไฟฟ้าแก่ประชาชนเป็นแห่งแรกเมื่อปี 2473 จากนั้นมีการปรับปรุงเป็นกองไฟฟ้าและ กองไฟฟ้าภูมิภาคตามลำดับ ก่อนจัดตั้งเป็น “องค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” เมื่อปี 2497

ทศวรรษที่ 1 • 2503-2513
บุกเบิกก่อสร้างไฟฟ้าให้ชุมชน

ได้รับการสถาปนาตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพุทธศักราช 2503 โดยรับช่วงภารกิจต่อจากองค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาดำเนินการ มีการไฟฟ้าอยู่ในความรับผิดชอบ 200 แห่ง มีกำลังไฟฟ้าสูงสุดในปี 2503 เพียง 15,000 กิโลวัตต์ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าบริการประชาชนได้ 26.4 ล้านหน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ต่อปี ในทศวรรษแรกของการก่อตั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนับว่ามีการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จอย่างดีโดยได้รับการยกย่องให้เป็นรัฐวิสาหกิจชั้น 1 ในปี 2513 ที่มีผลงานโดดเด่นอยู่ในระดับแนวหน้าของรัฐวิสาหกิจในยุคนั้น

ทศวรรษที่ 2 • 2514-2523
เร่งรัดขยายไฟฟ้าสู่ชนบท

เร่งดำเนินการจ่ายไฟฟ้าให้หมู่บ้านชนบทเพื่อตอบสนองความต้องการการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นด้วยการจัดแผนงานโครงการสำคัญได้แก่
•โครงการเร่งรัดพัฒนาไฟฟ้าชนบทเพื่อจ่ายไฟให้หมู่บ้านทั่วประเทศภาย ใน 15 ปี
•โครงการพัฒนาไฟฟ้าตำบลเพื่อจ่ายไฟให้หมู่บ้านภายใน 6 ปี
•จ่ายไฟให้หมู่บ้านชนบทแบบไฟฟ้าพัฒนาโดยเปิดโอกาสให้ชุมชนสามารถสมทบค่าใช้จ่ายค่าลงทุนก่อสร้างระบบไฟฟ้าจำนวนร้อยละ 30เพื่อให้ใช้ไฟฟ้าได้เร็วขึ้น ทำให้หมู่บ้านในชนบทมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10 เมื่อปี 2515 เป็นประมาณร้อยละ 35 เมื่อสิ้นปี 2523

ทศวรรษที่ 3 • 2524-2533
ส่งเสริมความเจริญทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม

เสริมระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้มีความพร้อมสำหรับรองรับการขยายตัวการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น โดยการเพิ่มวงจรระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ที่มีการใช้ไฟฟ้าหนาแน่นเปลี่ยนระบบแรงดันเพิ่ม และเชื่อมโยงโรงจักรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้งหมดเข้ารับไฟฟ้าจากสถานีย่อยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แทนการผลิตของโรงจักรไฟฟ้าดีเซลก่อสร้างเชื่อมโยงระบบจำหน่ายแรงดันสูง 33 กิโลโวลต์ด้วยสายเคเบิลใต้นํ้าจากสถานีไฟฟ้าย่อยขนอมของ กฟผ. ไปยังเกาะสมุย ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร ซึ่งนับเป็นการวางสายเคเบิลใต้นํ้าครั้งแรกในประเทศไทย และเริ่มพัฒนานำทรัพยากรพลังงานธรรมชาติ เช่น พลังงานนํ้า และแสงอาทิตย์ ฯลฯ มาผลิตพลังงานไฟฟ้า

ทศวรรษที่ 4 • 2534-2543
นำเทคโนโลยีชั้นสูงมาพัฒนามาตรฐานนการบริการระดับสากล

มุ่งเน้นดำเนินการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอุตสาห
กรรมที่กระจายไปยังชนบทและส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การพัฒนาชุมชนในภูมิภาคให้เจริญ รวมทั้งโครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกและพื้นที่ภาคใต้ โดยเน้นงานด้านการปรับปรุงและเสริมประสิทธิภาพความมั่นคงของระบบให้เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้าด้วยการบริการที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยนำวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้

ทศวรรษที่ 5 • 2544-2553
พัฒนาองค์กรเพื่อก้าวสู่ระดับสากลในธุรกิจพลังงาน

ปรับโครงสร้างองค์กร เน้นการดำเนินงานด้านบริการการเพิ่มประสิทธิภาพความมั่นคงของระบบจำหน่ายด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีและการขยายธุรกิจโดยแยกธุรกิจหลักเป็นกลุ่มธุรกิจเครือข่ายระบบไฟฟ้า ธุรกิจจำหน่ายและบริการ รวมทั้งปรับรูปแบบการบริหารจัดการโครงการเป็นแบบครบวงจร พัฒนาศักยภาพบุคลากร และบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมก้าวสู่ระดับสากลในธุรกิจพลังงาน

ทศวรรษที่ 6 • 2554-ปัจจุบัน
พัฒนาคุณภาพระบบไฟฟ้าและการบริการ ขับเคลื่อน
องค์กรสู่ PEA Digital Utility

มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องทั้งด้านคุณภาพและบริการสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ PEA Digital Utility ด้วยกลยุทธ์ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมก้าวสู่ปีที่ 60 ด้วยการเป็นผู้ให้บริการสาธารณูปโภคยุคใหม่ที่ทันสมัย ด้วยนวัตกรรมดิจิทัลและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าที่เป็นเลิศเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศควบคู่ไปกับการสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน

previous arrow
next arrow
Slider

ธุรกิจของ กฟภ.

มุ่งเสริมสร้างศักยภาพอย่างไม่หยุดนิ่งสู่การยกระดับการเป็นผู้ให้บริการสาธารณูปโภคยุคใหม่ที่ทันสมัยด้วยนวัตกรรมดิจิทัลและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าที่เป็นเลิศพร้อมค้นหาแหล่งพลังงานไฟฟ้ารูปแบบใหม่เพื่อตอบโจทย์อนาคต และเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติ

ผลการดำเนินงานที่โดดเด่นปี 2563

กลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนประจำปี 2563
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

CSR Today

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

PEA นครปฐม ดำเนินการลิดรอนกิ่งไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า พร้อมตรวจสอบระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายในวัดไผ่ล้อม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

วันที่ 25 มกราคม 2565
นายพิเชฐ อรุณมาศ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม นำคณะผู้บริหาร พนักงาน และทีมปฏิบัติการบำรุงรักษาของ PEA เข้าดำเนินการลิดรอนกิ่งไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า ตามหลักรุกขกรรมบริเวณโดยรอบวัดไผ่ล้อม พร้อมตรวจสอบระบบจำหน่ายไฟฟ้าตามจุดต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของพระภิกษุสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนในการใช้ไฟฟ้าภายในวัด

อีกทั้ง ยังถวายร่มสนามตราสัญลักษณ์ PEA เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และเพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ โดยมีพระครูปลัดสิทธิวัฒน์(หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม เป็นผู้รับมอบ

ข่าว/ภาพ : แผนกวิศวกรรมและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม

#pea #PEACSR
#PEAส่งต่อความรักษ์
#นครปฐม
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

23 ชั่วโมง ที่แล้ว

PEA มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้ประสบภัยหนาว หมู่บ้านสะปัน จังหวัดน่าน

#pea #PEACSR
#PEAส่งต่อความรักษ์
#น่าน
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

2 วัน ที่แล้ว

คุณคิดว่าขยะพลาสติกนำมาทำเป็นอะไรได้บ้าง ? 🤔

ปฏิเสธไม่ได้ว่าพฤติกรรมการบริโภคสินค้าของผู้คนในทุกวันนี้ ส่งผลให้ทั่วโลกต้องเผชิญกับปัญหาขยะพลาสติกล้นเมือง ⚠️ โดยส่วนหนึ่งกลายเป็นขยะที่จมอยู่ใต้ท้องทะเล ทำให้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและเหล่าสัตว์ทะเลเป็นอย่างมาก 🐟 ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าภายในปี พ.ศ. 2050 โลกของเราจะมีปริมาณขยะสูงถึง 110 ล้านตัน และกว่า 20% ของปริมาณขยะทั้งหมด คือ ขยะพลาสติก 😰

จากปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลให้เกิดนวัตกรรมที่น่าสนใจเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยการนำขยะมาเข้ากระบวนการ Upcycling ✨ หรือ การนำขยะพลาสติกมาแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ดี มีคุณภาพ ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง 👍 จึงถือเป็นหนึ่งในแนวคิดสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถจัดการปัญหาจากขยะพลาสติกได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนมากที่สุด 💚 และนี่คือ 5 ร่างอวตารของขยะพลาสติกรีไซเคิล ที่สามารถแปลงโฉมออกมาเป็นข้าวของเครื่องใช้ ที่จะช่วยให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายควบคู่ไปกับการช่วยให้โลกใบนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น 🌏 จะมีอะไรบ้างไปดูพร้อม ๆ กันเลย

#ขยะพลาสติก
#PEAส่งต่อความรักษ์ #PEAรักษ์ให้โลกรู้
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

2 วัน ที่แล้ว

ขอคุณ PEA CSR แทนลูกสาวที่ส่งกระเป๋า ของขวัญวันเด็กมาให้ครับ

ขอคุณ PEA CSR แทนลูกสาวที่ส่งกระเป๋า ของขวัญวันเด็กมาให้ครับ ... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

5 วัน ที่แล้ว

PEA จัดโครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี” ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง

วันที่ 21 มกราคม 2565
นายสมมาศ พุฒิพงศกร ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง PEA จัดโครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี” ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง

โดยเชิญชวนบุคลากรของ PEA, กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์, แขวงทางหลวงตรัง, หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อส่งต่อให้กับโรงพยาบาลประจำจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ และนำโลหิตที่ได้จากการบริจาคนี้ ไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องรับโลหิตในการรักษาต่อไป

ข่าว/ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง

#PEA #PEACSR
#PEAส่งต่อความรักษ์
#บริจาคโลหิต
#ตรัง
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

5 วัน ที่แล้ว

PEA จัดสานเสวนาโครงการ "PEA หมู่บ้านช่อสะอาด" ประจำปี 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านลาดบัวขาว ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

#PEA #PEACSR
#PEAส่งต่อความรักษ์
#พิษณุโลก
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

5 วัน ที่แล้ว

โหลดเพิ่มเติม