banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner

Home

2427-2502
แรกมีไฟฟ้าใช้ในประเทศไทย

ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2427 โดย ผู้ให้กำเนิดกิจการไฟฟ้าในประเทศไทย คือ จอมพลเจ้าพระยา สุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสงชูโต) ด้วยการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เดินสายไฟฟ้า และติดดวงโคมไฟฟ้าที่กรมทหารหน้าซึ่งเป็นที่ตั้งกระทรวงกลาโหมในปัจจุบันสำหรับกิจการไฟฟ้าในส่วนภูมิภาคเริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อทางราชการได้ตั้งแผนกไฟฟ้าขึ้นในกองบุราภิบาลกรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทยและได้ก่อสร้างไฟฟ้าเทศบาลเมืองนครปฐมขึ้นเพื่อจำหน่ายไฟฟ้าแก่ประชาชนเป็นแห่งแรกเมื่อปี 2473 จากนั้นมีการปรับปรุงเป็นกองไฟฟ้าและ กองไฟฟ้าภูมิภาคตามลำดับ ก่อนจัดตั้งเป็น “องค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” เมื่อปี 2497

ทศวรรษที่ 1 • 2503-2513
บุกเบิกก่อสร้างไฟฟ้าให้ชุมชน

ได้รับการสถาปนาตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพุทธศักราช 2503 โดยรับช่วงภารกิจต่อจากองค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาดำเนินการ มีการไฟฟ้าอยู่ในความรับผิดชอบ 200 แห่ง มีกำลังไฟฟ้าสูงสุดในปี 2503 เพียง 15,000 กิโลวัตต์ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าบริการประชาชนได้ 26.4 ล้านหน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ต่อปี ในทศวรรษแรกของการก่อตั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนับว่ามีการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จอย่างดีโดยได้รับการยกย่องให้เป็นรัฐวิสาหกิจชั้น 1 ในปี 2513 ที่มีผลงานโดดเด่นอยู่ในระดับแนวหน้าของรัฐวิสาหกิจในยุคนั้น

ทศวรรษที่ 2 • 2514-2523
เร่งรัดขยายไฟฟ้าสู่ชนบท

เร่งดำเนินการจ่ายไฟฟ้าให้หมู่บ้านชนบทเพื่อตอบสนองความต้องการการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นด้วยการจัดแผนงานโครงการสำคัญได้แก่
•โครงการเร่งรัดพัฒนาไฟฟ้าชนบทเพื่อจ่ายไฟให้หมู่บ้านทั่วประเทศภาย ใน 15 ปี
•โครงการพัฒนาไฟฟ้าตำบลเพื่อจ่ายไฟให้หมู่บ้านภายใน 6 ปี
•จ่ายไฟให้หมู่บ้านชนบทแบบไฟฟ้าพัฒนาโดยเปิดโอกาสให้ชุมชนสามารถสมทบค่าใช้จ่ายค่าลงทุนก่อสร้างระบบไฟฟ้าจำนวนร้อยละ 30เพื่อให้ใช้ไฟฟ้าได้เร็วขึ้น ทำให้หมู่บ้านในชนบทมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10 เมื่อปี 2515 เป็นประมาณร้อยละ 35 เมื่อสิ้นปี 2523

ทศวรรษที่ 3 • 2524-2533
ส่งเสริมความเจริญทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม

เสริมระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้มีความพร้อมสำหรับรองรับการขยายตัวการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น โดยการเพิ่มวงจรระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ที่มีการใช้ไฟฟ้าหนาแน่นเปลี่ยนระบบแรงดันเพิ่ม และเชื่อมโยงโรงจักรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้งหมดเข้ารับไฟฟ้าจากสถานีย่อยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แทนการผลิตของโรงจักรไฟฟ้าดีเซลก่อสร้างเชื่อมโยงระบบจำหน่ายแรงดันสูง 33 กิโลโวลต์ด้วยสายเคเบิลใต้นํ้าจากสถานีไฟฟ้าย่อยขนอมของ กฟผ. ไปยังเกาะสมุย ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร ซึ่งนับเป็นการวางสายเคเบิลใต้นํ้าครั้งแรกในประเทศไทย และเริ่มพัฒนานำทรัพยากรพลังงานธรรมชาติ เช่น พลังงานนํ้า และแสงอาทิตย์ ฯลฯ มาผลิตพลังงานไฟฟ้า

ทศวรรษที่ 4 • 2534-2543
นำเทคโนโลยีชั้นสูงมาพัฒนามาตรฐานนการบริการระดับสากล

มุ่งเน้นดำเนินการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอุตสาห
กรรมที่กระจายไปยังชนบทและส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การพัฒนาชุมชนในภูมิภาคให้เจริญ รวมทั้งโครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกและพื้นที่ภาคใต้ โดยเน้นงานด้านการปรับปรุงและเสริมประสิทธิภาพความมั่นคงของระบบให้เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้าด้วยการบริการที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยนำวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้

ทศวรรษที่ 5 • 2544-2553
พัฒนาองค์กรเพื่อก้าวสู่ระดับสากลในธุรกิจพลังงาน

ปรับโครงสร้างองค์กร เน้นการดำเนินงานด้านบริการการเพิ่มประสิทธิภาพความมั่นคงของระบบจำหน่ายด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีและการขยายธุรกิจโดยแยกธุรกิจหลักเป็นกลุ่มธุรกิจเครือข่ายระบบไฟฟ้า ธุรกิจจำหน่ายและบริการ รวมทั้งปรับรูปแบบการบริหารจัดการโครงการเป็นแบบครบวงจร พัฒนาศักยภาพบุคลากร และบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมก้าวสู่ระดับสากลในธุรกิจพลังงาน

ทศวรรษที่ 6 • 2554-ปัจจุบัน
พัฒนาคุณภาพระบบไฟฟ้าและการบริการ ขับเคลื่อน
องค์กรสู่ PEA Digital Utility

มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องทั้งด้านคุณภาพและบริการสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ PEA Digital Utility ด้วยกลยุทธ์ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมก้าวสู่ปีที่ 60 ด้วยการเป็นผู้ให้บริการสาธารณูปโภคยุคใหม่ที่ทันสมัย ด้วยนวัตกรรมดิจิทัลและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าที่เป็นเลิศเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศควบคู่ไปกับการสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน

previous arrow
next arrow
Slider

ธุรกิจของ กฟภ.

มุ่งเสริมสร้างศักยภาพอย่างไม่หยุดนิ่งสู่การยกระดับการเป็นผู้ให้บริการสาธารณูปโภคยุคใหม่ที่ทันสมัยด้วยนวัตกรรมดิจิทัลและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าที่เป็นเลิศพร้อมค้นหาแหล่งพลังงานไฟฟ้ารูปแบบใหม่เพื่อตอบโจทย์อนาคต และเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติ

ผลการดำเนินงานที่โดดเด่นปี 2562

กลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนประจำปี 2562
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

CSR Today

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งในปัจจุบันได้สร้างความกังวลให้กับผู้คนทั่วโลกเนื่องจากเชื้อโรคที่ทวีความรุนแรงขึ้นและพบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง 😷 เพราะฉะนั้นพวกเราจึงต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ‼️

PEA CSR ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ข้อมูล ความรู้ และช่วยสนับสนุนให้ทุกคนสามารถปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันตนเองและคนรอบข้างได้อย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยของทุกคน 👨‍👩‍👧‍👦💜

✨“เริ่มต้นจากตัวเราเองเพื่อคนรอบข้างของคุณ เพื่อสังคมและประเทศของเราให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน”✨

#DMHTT
#PEAส่งต่อความรักษ์ #PEAรักษ์ให้โลกรู้
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว

PEA มอบหน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค FACE SHIELD และน้ำดื่ม ให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลคลองใหญ่
•
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอคลองใหญ่ ร่วมส่งมอบหน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค FACE SHIELD จำนวน 200 ชิ้น เพื่อเป็นอุปกรณ์ป้องกันระหว่างการดำเนินงานเก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มเสี่ยงของอำเภอคลองใหญ่ ซึ่งใช้เป็นสถานที่รองรับผู้ป่วยจากสถานการณ์โควิด-19 และมอบน้ำดื่ม จำนวน 30 แพ็ค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
•
ภาพ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
ข่าว:แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี

#PEACSR #PEAส่งต่อความรักษ์

PEA มอบหน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค FACE SHIELD และน้ำดื่ม ให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลคลองใหญ่

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอคลองใหญ่ ร่วมส่งมอบหน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค FACE SHIELD จำนวน 200 ชิ้น เพื่อเป็นอุปกรณ์ป้องกันระหว่างการดำเนินงานเก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มเสี่ยงของอำเภอคลองใหญ่ ซึ่งใช้เป็นสถานที่รองรับผู้ป่วยจากสถานการณ์โควิด-19 และมอบน้ำดื่ม จำนวน 30 แพ็ค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

ภาพ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
ข่าว:แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี

#PEACSR #PEAส่งต่อความรักษ์
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

23 ชั่วโมง ที่แล้ว

PEA สนับสนุนน้ำดื่มพร้อมปรับปรุงระบบไฟให้กับโรงพยาบาลบ้านแหลม

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบ้านแหลม สนับสนุนมอบน้ำดื่ม จำนวน 600 ขวด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยที่มาใช้บริการ โดยมีนายแพทย์อมรเทพ บุตรกตัณญู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแหลม เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยเข้าตรวจสอบปรับปรุงระบบระบบไฟฟ้าและส่องกล้องจุดร้อนบริเวณหม้อแปลงไฟฟ้าภายในโรงพยาบาล เพื่อความสมบูรณ์ด้านระบบไฟฟ้าสำหรับการรักษาผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ภาพ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบ้านแหลม
ข่าว : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี

#PEACSR #PEAส่งต่อความรักษ์
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

1 วัน ที่แล้ว

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

ระบบบริการดีมาก...จนท.น่ารักมาก

PEA จัดกิจกรรม “PEA GO GREEN” ปลูกต้นไม้ยืนต้นครั้งใหญ่ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จัดกิจกรรม “PEA Go Green” ร่วมใจกันปลูกต้นไม้ยืนต้นครั้งใหญ่ เพื่อเป็นการตระหนักถึงการรักษาสภาพแวดล้อม ด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในการช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย

ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
ข่าว : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี

#PEACSR #PEAส่งต่อความรักษ์
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

2 วัน ที่แล้ว

PEA ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ช่วยประกอบเตียงกระดาษ ณ โรงพยาบาลสนาม “บุษราคัม” อาคารอิมแพคชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยประกอบเตียงกระดาษและจัดที่นอน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งจะเปิดให้บริการ ในวันที่ 14 พฤษภาคม นี้ โดยภายในโรงพยาบาลสนาม “บุษราคัม” เมืองทองธานี สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 1,092 เตียง ซึ่งทาง PEA จะยังคงสนับสนุนการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมฝ่าฟันวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปด้วยกัน

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

#PEA #PEACSR
#PEAส่งต่อความรักษ์
#จิตอาสา
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

2 วัน ที่แล้ว

📣 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องจากกิจกรรม “เที่ยวโบราณสถานเมืองอยุธยา”

📍 ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลพาวเวอร์แบงค์ จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

1. Kanthana PM
2. Chian Emmode
3. Teeraphon Heng
4. Supasak Kittirojkajorn
5. Natthakitt Thanbhisit Thongchaiprasitt 

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องทำการยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัลผ่านทาง Inbox ของเพจ โดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ภายใน 5 วัน ✨ หลังจากวันประกาศรายชื่อผู้โชคดีบนหน้าเพจ PEA CSR

กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลไม่ได้ติดต่อเพื่อยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัลโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ

สำหรับท่านไหนที่พลาดรางวัลในครั้งนี้ไปก็ไม่ต้องเสียใจ เพราะ PEA CSR ยังมีกิจกรรมดี ๆ มาให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกกันอีกมากมาย อย่าลืมกดไลค์เพจ 👍 และตั้งเป็น See First ✅ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตจาก PEA CSR 😍

#PEAส่งต่อความรักษ์

📣 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องจากกิจกรรม “เที่ยวโบราณสถานเมืองอยุธยา”

📍 ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลพาวเวอร์แบงค์ จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

1. Kanthana PM
2. Chian Emmode
3. Teeraphon Heng
4. Supasak Kittirojkajorn
5. Natthakitt Thanbhisit Thongchaiprasitt

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องทำการยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัลผ่านทาง Inbox ของเพจ โดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ภายใน 5 วัน ✨ หลังจากวันประกาศรายชื่อผู้โชคดีบนหน้าเพจ PEA CSR

กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลไม่ได้ติดต่อเพื่อยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัลโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ

สำหรับท่านไหนที่พลาดรางวัลในครั้งนี้ไปก็ไม่ต้องเสียใจ เพราะ PEA CSR ยังมีกิจกรรมดี ๆ มาให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกกันอีกมากมาย อย่าลืมกดไลค์เพจ 👍 และตั้งเป็น See First ✅ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตจาก PEA CSR 😍

#PEAส่งต่อความรักษ์
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

2 วัน ที่แล้ว

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

อด...ยินดีกับทุกคนด้วยค่ะ

ขอสำรองค่ะ

No.2 ขอบคุณกิจกรรมดี ๆ และรางวัล power bank / inbox แล้วครับ PEA CSR

Chian Emmode รับรางวัลครับ

สำรองครับ

ยินดีด้วย ค่ะ...รอสำรองค่ะ😁😁😁

Natthakitt Thanbhisit Thongchaiprasitt

View more comments

โหลดเพิ่มเติม