เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

ยุทธศาสตร์ PEA เชื่อม SDG

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 (SO1)

ยกระดับการบริหารจัดการระดับสากลด้วยดิจิทัลและนวัตกรรม โดยมีทุนมนุษย์เป็นแกนขับเคลื่อนสำคัญ
มุ่งเน้นการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร การบริหารทุนมนุษย์ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญ ที่เป็น Enabler ในการขับเคลื่อนและผลักดันองค์กร โดยการให้ความสำคัญกับการพัฒนาและนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ และบริหารนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 (S1)

ยกระดับการบริหารองค์กรและทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 (S2)

ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ที่มีความมั่นคงปลอดภัยเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 (S3)

ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ที่มีความมั่นคงปลอดภัยเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation)
แผนปฏิบัติการ กฟภ. ประจำปี 2566 (ฉบับทบทวน)
เป้าหมายเอสดีจี 8
(8.2)
เป้าหมายเอสดีจี 9
(9.C)

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 (SO2)

พัฒนาระบบจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้และยกระดับสู่โครงข่ายอัจฉริยะ (Smart Grid)
เพื่อเป็นผู้นำระบบไฟฟ้า ตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กฟภ. ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนามาตรฐานด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง โดยการยกระดับคุณภาพของระบบไฟฟ้า ให้มีความมั่นคง เชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพ และมีความเพียงพอ (Stronger Grid) เพื่อให้รองรับการขยายตัวของพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมตามจุดยุทธศาสตร์ของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 (S4)

พัฒนาระบบจำหน่ายที่ได้คุณภาพในระดับชั้นนำของภูมิภาค ตาม Grid Modernization Roadmap

ยุทธศาสตร์ที่ 5 (S5)

ยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้าและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แผนปฏิบัติการ กฟภ. ประจำปี 2566 (ฉบับทบทวน)
เป้าหมายเอสดีจี 7
(7.2) (7.a) (7.b)
เป้าหมายเอสดีจี 8
(8.2)
เป้าหมายเอสดีจี 9
(9.4)

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 (SO3)

ยกระดับผลประกอบการ ต่อยอดสู่ธุรกิจใหม่ มุ่งสู่การเปิดเสรีกิจการไฟฟ้า
ในอนาคตจะมีนโยบายของการเปิดซื้อขายไฟฟ้าเสรี โดยแบ่งแยกหน้าที่ DSO และ Retail ออกจากกัน โดยใช้กลไกตลาดที่แข่งขันสมบูรณ์ แผนในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดซื้อขายตลาดไฟฟ้าเสรี จึงควรเร่งรัดใน การดำเนินการ เพื่อแสดงบทบาทที่ชัดเจนของ กฟภ. ในการเป็นผู้นำด้าน DSO โดยใช้ข้อได้เปรียบของบุคลากรและความพร้อมของระบบจำหน่าย และสร้างบทบาทที่ชัดเจนในการเป็นผู้นำด้าน Retail โดยใช้ ความได้เปรียบของฐานลูกค้าที่มีจำนวนมากและกระจายครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งจะนำมาสู่การกำหนด Business Model ที่เปลี่ยนแปลงไปจากสถานะ ณ ปัจจุบัน เพื่อขยายการเติบโตทางธุรกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 (S6)

กำหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ ระหว่าง กฟภ. และบริษัทในเครือ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 (S7)

กำหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ ระหว่าง กฟภ. และบริษัทในเครือ

ยุทธศาสตร์ที่ 8 (S8)

ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้มีความคล่องตัวและสามารถแข่งขันได้

ยุทธศาสตร์ที่ 9 (S9)

ส่งเสริมบทบาท กฟภ. ในการขับเคลื่อนนโยบาย การเปิดเสรีกิจการไฟฟ้า
แผนปฏิบัติการ กฟภ. ประจำปี 2566 (ฉบับทบทวน)
เป้าหมายเอสดีจี 7
(7.2) (7.b)
เป้าหมายเอสดีจี 8
(8.2)
เป้าหมายเอสดีจี 9
(9.1) (9.4)
เป้าหมายเอสดีจี 16
(16.8)
เป้าหมายเอสดีจี 17
(17.3) (17.4)

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 4 (SO4)

เป็นองค์กรไฟฟ้าชั้นนำ ตอบโจทย์ความท้าทายของประเทศเพื่อความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม
มุ่งเน้นการส่งเสริมให้องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีการเติบโตอย่างยั่งยืน ตามแนวทางมาตรฐานสากล ทั้ง ISO ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และมาตรฐานของ UNSDGs (United Nations Sustainable Development Goals)

ยุทธศาสตร์ที่ 10 (S10)

เติบโตอย่างยั่งยืน เพิ่ม Eco-efficiency

ยุทธศาสตร์ที่ 11 (S11)

เพิ่มสัดส่วนไฟฟ้าจาก Renewable Energy
แผนปฏิบัติการ กฟภ. ประจำปี 2566 (ฉบับทบทวน)
เป้าหมายเอสดีจี 7
(7.2) (7.a) (7.b)
เป้าหมายเอสดีจี 8
(8.2)
เป้าหมายเอสดีจี 9
(9.4)
เป้าหมายเอสดีจี 12
(12.2) (12.C)
เป้าหมายเอสดีจี 13
(13.2) (13.3)
เป้าหมายเอสดีจี 17
(17.7)

ความมุ่งมั่นและการขับเคลื่อนเป้าหมาย

PEA & SDGs ปี 2566

เป้า SDGs
โครงการ/กิจกรรม
การพัฒนา
Link
เป้าหมายเอสดีจี 1
PEA ส่งมอบโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย วัดพระเจดีย์แหลมสอ อำเภอเกาสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(17 มี.ค.66)
ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้ชุมชน
เป้าหมายเอสดีจี 2
PEA ร่วมแบ่งปันความสุข วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 (12 ม.ค.66)
บริจาคอาหารกลางวัน
เป้าหมายเอสดีจี 3
PEA จัดโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
(4 ม.ค.66)
บริจาคโลหิต เพื่อส่งเสริมสุขภาพด้านการรักษาพยาบาล
PEA ส่งมอบระบบผลิตฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และระบบไฟส่องสว่าง LED วัดศรีทรงธรรม จังหวัดบึงกาฬ
(17 ม.ค.66)
ส่งเสริมความปลอดภัย ประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่าย แสงสว่างเพียงพอ
PEA มอบเงินสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลเกาะกูด จ.ตราด
(17 ก.พ.66)
สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ในการรักษาพยาบาล
PEA สนับสนุนงบประมาณติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างประหยัดพลังงาน LED ให้วัดศรีมงคลเหนือ จังหวัดมุกดาหาร
(21 ก.พ.66)
ส่งเสริมความปลอดภัย ประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่าย แสงสว่างเพียงพอ
PEA เปิดจ่ายกระแสฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร บ้านสันต้นม่วง อ.พาน จ.เชียงราย
(22 ก.พ.66)
PEA เปิดจ่ายกระแสฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร บ้านสันต้นม่วง อ.พาน จ.เชียงราย
(22 ก.พ.66)
PEA เปิดจ่ายระบบไฟฟ้า ตามโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน “1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ” (23 ก.พ.66)
ส่งเสริมให้ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี จากการเข้าถึงระบบไฟฟ้า
PEA จัดทำโครงการชุมชนห่วงใย ความปลอดภัยประชาชน ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
(28 ก.พ.66)
สร้างความปลอดภัย และมั่นคงของระบบไฟฟ้า
PEA Kick Off การขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้โดยพลังงานทดแทน หรือ “MINI GRID” ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(1 มี.ค.66)
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการเข้าถึงระบบไฟฟ้า
PEA เปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ราษ ฎรบ้านแผ่นดินเสมอ จังหวัดกระบี่ ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนราษ ฎรรายใหม่ ระยะที่ 2
(3 มี.ค.66)
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการเข้าถึงระบบไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
PEA ปรับปรุงระบบไฟฟ้ภายในบ้านให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมซ้ำซกในพื้นที่บ้านป่าปอ และบ้าน คุยปอ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
สร้างความปลอดภัย และมั่นคงของระบบไฟฟ้า
PEA ปรับปรุงระบบไฟฟ้ภายในบ้านให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมซ้ำซกในพื้นที่บ้านป่าปอ และบ้าน คุยปอ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
สร้างความปลอดภัย และมั่นคงของระบบไฟฟ้า
PEA จัดกิจกรรม Kick off โครงการ “กฟภ.ห่วงใย ความปลอดภัยของประชาชน” ประจำปี 2566
(9 มี.ค.66)
ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมมือ 4 หน่วยงาน จัดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2566
(17 มี.ค.66)
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร ได้มีน้ำ ใช่ในการอุปโภคบริโภค ตั้งแต่ปิ้ 2536 จนถึงปัจจุบัน
PEA จัดโครงการ “กฟภ.ห่วงใย ความปลอดภัยของประชาชน ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
(20 มี.ค.66)
สร้างความปลอดภัย และมั่นคงของระบบไฟฟ้า
PEA สนับสนุน Solar Move ให้ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ที่จังหวัดกาญจนบุรี
(21 มี.ค.66)
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการเข้าถึงระบบไฟฟ้า ด้วยพลังงานสะอาด
PEA จัดโครงการ “กฟภ.ห่วงใย ความปลอดภัยของประชาชน” ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
(21 มี.ค.66)
สร้างความปลอดภัย และมั่นคงของระบบไฟฟ้า
PEA จัดโครงการ กฟภ. ห่วงใย ความปลอดภัยของประชาชน ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือนใน พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก ให้กับประชาชนอำเภอวารินชำาราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
(21 มี.ค.66)
สร้างความปลอดภัย และมั่นคงของระบบไฟฟ้า
PEA จัดโครงการ กฟภ. ห่วงใย ความปลอดภัยของประชาชน ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือนใน พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก ให้กับประชาชนอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
(22มี.ค.66)
สร้างความปลอดภัย และมั่นคงของระบบไฟฟ้า
PEA จัดโครงการ กฟภ. ห่วงใย ความปลอดภัยของประชาชน ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือน พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
(22 มี.ค.66)
สร้างความปลอดภัย และมั่นคงของระบบไฟฟ้า
PEA สนับสนุนระบบไฟฟ้ให้กับโครงกโคกหนองนมเดล บ้านคกสว่าง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
( 23 มี.ค.66)
สร้างความปลอดภัย และมั่นคงของระบบไฟฟ้า
PEAวางสายเคเบิลใต้น้ำระยะทางกว่า 7 กิโลเมตร ไปยังพื้นที่กาะปันหยี จังหวัดพังงา เพื่อให้ ประชาชนกว่า 4,000 คน 354 ครัวเรือน มีไฟฟ้าใช้
( 23 มี.ค.66)
ส่งเสริมให้ประชาชนบนเกาะมีระบบไฟฟ้าเข้าถึง
PEA จัดโครงการ “กฟภ.ห่วงใย ความปลอดภัยของประชาชน ในพื้นที่ จังหวัดตาก
(24 มี.ค.66)
สร้างความปลอดภัย และมั่นคงของระบบไฟฟ้า
PEA จัดโครงการ “กฟภ. ห่วงใย ความปลอดภัยของประชาชน ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือน ใน พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก “ให้ประชาชนอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
(25 มี.ค.66)
สร้างความปลอดภัย และมั่นคงของระบบไฟฟ้า
PEA จัดโครงการ “กฟภ. ห่วงใย ความปลอดภัยของประชาชน ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือน ใน พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก “ให้กับประชาชนอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
(26 มี.ค.66)
สร้างความปลอดภัย และมั่นคงของระบบไฟฟ้า
PEA จัดโครงการ “กฟภ.ห่วงใย ความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่บ้านทุ่งอ้ายโห้ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
สร้างความปลอดภัย และมั่นคงของระบบไฟฟ้า
PEA ส่งมอบโครงการ “กฟภ. ห่วงใย ความปลอดภัยประชาชน” ในพื้นที่จังหวัดลำพูน
(30 มี.ค.66)
สร้างความปลอดภัย และมั่นคงของระบบไฟฟ้า
PEA จัดพิธีเปิดโครงการ “กฟภ. ห่วงใย ความปลอดภัยของประชาชน” ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
(30 มี.ค.66)
สร้างความปลอดภัย และมั่นคงของระบบไฟฟ้า
PEA นำนักศึกษาออกตรวจสอบ ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า ภายใต้โครงการ “ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA” ในพื้นที่จังหวัดสงขลา
(5 เม.ย.66)
สร้างความปลอดภัย และมั่นคงของระบบไฟฟ้า
เป้าหมายเอสดีจี 4
PEA สนับสนุนงบประมาณติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างประหยัดพลังงาน LED ให้กับวัดป่าพุทธมงคล จังหวัดกาฬสินธุ์
(13 ม.ค.66)
PEA สนับสนุนงบประมาณติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างประหยัดพลังงาน LED ให้กับวัดป่าพุทธมงคล จังหวัดกาฬสินธุ์(13 ม.ค.66)
PEA ร่วมแบ่งปันความสุข วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
(12 ม.ค.66)
บริจาคเงินทุนการศึกษา
ศูนย์การเรียนรู้ PEA ต้อนรับครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านขามใต้
(27 ก.พ.66)
ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดและปลอดภัย
PEA ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสระแก้ว เปิดประสบการณ์เรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า ณ ศูนย์การเรียนรู้ PEA จ.นครราชสีมา
(3 มีค 66)
ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดและปลอดภัย
PEA Kick Off การรื้อถอนสายสื่อสาร ริมเขื่อนรัฐประชา ถนนวรเดช จังหวัดราชบุรี
(9 มีค 66)
สร้างความมั่นคง ปลอดภัยในระบบไฟฟ้า ที่ได้รับผลกระทบจากสายสื่อสาร
ศูนย์การเรียนรู้ PEA เปิดบ้านต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียนโรงเยนแองโกลสิงคโปร์นครราชสีมา
(5 เมย 66)
ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดและปลอดภัย และให้ความรู้ด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
เป้าหมายเอสดีจี 5
เป้าหมายเอสดีจี 6
เป้าหมายเอสดีจี 7
PEA Kick Off การขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้โดยพลังงานทดแทน หรือ “MINI GRID” ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(1 มี.ค.66)
การผลิตและจ่ายพลังงานไฟฟ้าไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน
PEA ส่งมอบโครงการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ภายในองค์การบริหารส่วน โรงเรียนเพชรวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ
(8 มี.ค.66)
ติดตั้งโซลาเซลล์บนหลังคาเพื่อผลิตและจ่ายไฟฟ้า
PEA สนับสนุน Solar Move ให้ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ที่จังหวัดกาญจนบุรี
(21 มี.ค.66)
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการเข้าถึงระบบไฟฟ้า ด้วยพลังงานสะอาด
เป้าหมายเอสดีจี 8
PEA ส่งมอบโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย วัดพระเจดีย์แหลมสอ อำเภอเกาสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(17 มี.ค.66)
ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้ชุมชน
เป้าหมายเอสดีจี 9
PEA เปิดการใช้งานเครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าพิกัดสูงที่สุดใน ประเทศไทย (EV Super Charge) PEA VOLTA ขนาด 360 kW เพื่อขยายบริการให้ตอบรับ
(11เม.ย.66)
พัฒนานวัตกรรมเพื่อให้บริการอำนวยความสะดวก ตอบสนองการใช้ยานยนต์ด้วยไฟฟ้าที่ช่วยลดมลพิษจากน้ำมันเชื้อเพลิง
เป้าหมายเอสดีจี 10
เป้าหมายเอสดีจี 11
เป้าหมายเอสดีจี 12
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) สนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) สำหรับหน่วยงาน
(19 ม.ค.66)
การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
PEA รับรางวัล G-GREEN ระดับประเทศประจำปี 2565 จำนวน 71 แห่ง
(24 มี.ค.66)
การใช้ทรัพยากรธรรมธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า มีประสิทธิภาพ ลดของเสียโดยการ reuseฃและ recycle
เป้าหมายเอสดีจี 13
PEA สนับสนุนงบประมาณสร้างฝายชะลอน้ำ 130 ฝ่าย เนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
(9 มี.ค.66)
ป้องกันความแห้งแล้งช่วยกักเก็บน้ำ ลดความรุนแรงไฟป่า น้ำป่าสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ระบบนิเวศน์
PEA รับรางวัล G-GREEN ระดับประเทศประจำปี 2565 จำนวน 71 แห่ง
(24 มี.ค.66)
สร้างความตระหนักรู้เรื่องภาวะเรือนกระจก และผลกระทบจาก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เป้าหมายเอสดีจี 14
เป้าหมายเอสดีจี 15
เป้าหมายเอสดีจี 16
เป้าหมายเอสดีจี 17
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับ บริษัท เฮสบีพี ดิจิทัล เซอร์วิส จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการศึกษาความร่วมมือทางธุรกิจด้านการจัดการพลังงานด้วยระบบดิจิทัล
(14 มี.ค. 66)
ศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางในการส่งเสริมทางธุรกิจด้านการจัดการพลังงานด้วยระบบดิจิทัล
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกความ เข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้โครงข่ายสื่อสารและการจัดการพลังงานในองค์กร
(27 มี.ค. 66)
ศึกษารูปแบบทางธุรกิจและการส่งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจด้านการจัดการพลังงานด้วย ระบบดิจิทัล งานดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า งานสนับสนุนเทคนโลยียานพาหนะไฟฟ้า งานพัฒนา Digital Technology เพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
Scroll to Top