ลูกค้าของเรา

ลูกค้าของเรา

การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าและประชาชน
กฟภ. เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าและประชาชน จึงมุ่งมั่นปรับปรุงการให้บริการด้านการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าและประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การได้รับข้อมูลข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์และบริการของ กฟภ. เป็นเรื่อง “สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย เท่าเทียม” และสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้าและประชาชนที่ได้รับบริการ

ความปลอดภัยของผู้ใช้ไฟฟ้า
เนื่องจากอันตรายจากไฟฟ้านั้นก่อให้เกิดความเสียหายทั้งแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟฟ้า กฟภ. จึงคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นสำคัญโดยมีการสำรวจ ปรับปรุง ตรวจสอบระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งให้ความรู้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในเรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยอยู่เสมอ เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากอันตรายของไฟฟ้า ควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า