มิติสังคม

People

ผลการดำเนินงานที่สำคัญปี 2562 [103-3]

• กฟภ. ได้ดำเนินโครงการ PEA ส่งเสริมพลังงานทดแทนเพื่อวิสาหกิจชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ไฟฟ้าของชุมชน โดยการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในการประกอบกิจการของวิสาหกิจชุมชน เช่น โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง สร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้กับชุมชน ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยโครงการดังกล่าวมีผู้รับผลประโยชน์จำนวน 1,378 ครัวเรือน

• กฟภ. ดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า มาตั้งแต่ปี 2560 เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ไฟฟ้าของชุมชน โดยการส่งเสริมการประกอบช่างไฟฟ้าของคนภายในชุมชนให้มีทักษะความรู้ความสามารถ แก้ไขระบบไฟฟ้าเบื้องต้น ภายในครัวเรือนได้อย่างถูกต้องปลอดภัยตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งสร้างความมั่นคงในรายได้ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการดำเนินโครงการดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด จำนวน 74 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการของ กฟภ. โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ มีผู้รับผลประโยชน์สะสมในการได้รับการพัฒนาทักษะและสร้างอาชีพจำนวน 5,344 ราย

• สัดส่วนของหน่วยดำเนินงานทั้งหมดขององค์กรที่ดำเนินกิจกรรม/โครงการสานสัมพันธ์กับชุมชนอยู่ที่ร้อยละ 5.33 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.66 เมื่อเทียบกับปี 2561) [413-1]

การวางแผนปรับปรุงการดำเนินงานในอนาคต [103-3]

• ขยายผลนำพลังงานทดแทนและต่อยอดนำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) มาสนับสนุนในการประกอบกิจการของวิสาหกิจชุมชนครอบคลุมพื้นที่ชุมชนสำคัญทั้ง 12 พื้นที่ของสำนักงานการไฟฟ้าเขตทั่วประเทศ
• ขยายผลแพลตฟอร์มบริหารจัดการช่างไฟฟ้า หรือ PEA Care and Service Application เพื่อรองรับการให้บริการทั่วประเทศภายในปี 2563