มิติสิ่งแวดล้อม

Planet

การใช้ทรัพยากรและการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กฟภ. ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อม จึงมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการผลิตและบริการ โดยนำหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อช่วยบริหารจัดการให้องค์กรมีศักยภาพในการดำเนินงานมากขึ้น ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (103-1)