การส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างภายในประเทศ

กฟภ. ให้ความสําาคัญในการกระจายรายได้สู่ชุมชนภายในประเทศ โดยสนับสนุนผู้ประกอบการที่ผลิตและจําาหน่าย สนิ คา้ ภายในประเทศ เพอ่ื สง่ เสรมิ ใหผ้ ปู้ ระกอบการของไทยมกี ารพฒั นาคณุ ภาพผลติ ภณั ฑใ์ นอตุ สาหกรรมไฟฟา้ ใหม้ คี ณุ ภาพ และมาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด ซ่ึงจะก่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนภายในประเทศ และสนับสนุน การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน