การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานหรือบริการสนับสนุนอื่นๆ

นอกเหนือไปจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการจัดหาและให้บริการพลังงานไฟฟ้าตามภารกิจหลักของ กฟภ. แล้ว กฟภ. ยังได้ขยายขอบเขตการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรซึ่งมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยเป็นอย่างมาก โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยลดต้นทุนในภาคเกษตรของเกษตรกรที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้มีการเข้าถึงปัจจัยการผลิต ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ชนบทมากขึ้น ทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในชนบทที่ยั่งยืนต่อไป