การยกระดับไฟฟ้าให้เป็นเลิศด้วยดิจิทัล

การยกระดับไฟฟ้าให้เป็นเลิศด้วยดิจิทัล

กฟภ. ให้ความสำคัญกับการพัฒนามาตรฐานด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ เชื่อมโยงทุกกิจกรรมของอุตสาหกรรมไฟฟ้าเข้าด้วยกัน และรองรับกับโครงสร้างของระบบสาธารณูปโภคและอุตสาหกรรมที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต เพื่อส่งต่อพลังงานไฟฟ้าที่มีความมั่นคง ปลอดภัย เชื่อถือได้ และเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งในปัจจุบันแลอนาคตโดยการพัฒนาระบบจำหน่ายของ กฟภ. ในปี 2562 จะยังคงเป็นไปตามแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)