ผลการดำเนินงานเชิงเศรษฐกิจ


การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถผันตัวเองไปเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ โดยแนวโน้มดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการจำหน่ายไฟฟ้าซึ่งเป็นรายได้หลักของ กฟภ. เพื่อปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและรักษาสภาวะของกิจการให้ดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง กฟภ. จึงบริหารงานด้วยนโยบายการเงินที่รอบคอบ และเตรียมความพร้อมที่จะขยายขอบเขตธุรกิจใหม่ๆ ที่นอกเหนือไปจากธุรกิจหลัก โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้ให้บริการสาธารณูปโภคดิจิทัลภายในปี 2565 เพื่อกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ได้รับไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และร่วมสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับชุมชนและสังคมต่อไป

เป้าหมาย
• เพิ่มอัตราผลตอบแทนจากการดำเนินงาน
• ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

กลยุทธ์
• เพิ่มประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยมีการบริหารและจัดการสินทรัพย์อย่างเต็มประสิทธิภาพ
• ลดหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้า

การบริหารจัดการ
• จัดทำและดำเนินงานตาม Asset Management Roadmap ซึ่งมีการกำหนดกรอบนโยบาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และแนวทางการดำเนินงานในการบริหา สินทรัพย์องค์กรที่ชัดเจนตั้งแต่กระบวนการได้มา การใช้งาน การดูแลบำรุงรักษาและการจำหน่าย เพื่อให้ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานอยู่ในจุดที่เหมาะสม
• กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลในการบริหารสินทรัพย์ขององค์กร เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาในการบริหารสินทรัพย์ที่ตรงประเด็น และก่อให้เกิดการลงทุนในสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้กับ กฟภ. อย่างแท้จริง
• พัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบไฟฟ้าขอองค์กร (IT/OT Integration) เพื่อใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจบริหารของผู้บริหาร รวมทั้งประเมินระดับความพร้อมในการใช้งาน หรือสุขภาพของสินทรัพย์ เพื่อวางแผนการบำรุงรักษาที่เหมาะสม
• กำหนดนโยบายในการลงทุนและออกแบบ Potential Portfolio Strategies ในการบริหารภาพรวมของการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ทั้งผ่านกลไกการดำเนินงานของ กฟภ. และบริษัทในเครือ เพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดให้กับองค์กร รวมทั้งเกิดการพัฒนาธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
• ส่งเสริมการลงทุน และสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่เป็นประโยชน์ต่อ กฟภ.

ผลการดำเนินงานที่สำคัญปี 2562
• ได้รับอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ AAA ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต Stable จากทริสเรทติ้ง
• ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) อยู่ที่ 3.17
• อัตราส่วนการทำกำไร (Profit Margin) อยู่ที่ 2.64
• อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Asset Turnover) อยู่ที่ 1.26
• อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) อยู่ที่ 1.40
• ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ลดลงจากการปรับปรุงกระบวนการอยู่ที่ 40.10 ล้านบาท
• ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Loss)
อยู่ที่ 5.37
• รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องอยู่ที่ 6,282.65 ล้านบาท

การวางแผนปรับปรุงการดำเนินงานในอนาคต [103-3]
• เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการสร้างรายได้ของสินทรัพย์ โดยตั้งเป้าไว้ว่าจะได้รับการรับรองระบบการบริหารสินทรัพย์ (Asset Management Standard: ISO 55000) ในปี 2565
• บูรณาการฐานข้อมูลและระบบในการสนับสนุนลูกค้าที่สมบูรณ์ (Fully Completed CRM) เพื่อสร้างประโยชน์ในด้านการให้บริการลูกค้าการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า และการให้บริการอื่นๆ ที่ตอบสนองความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้าในอนาคต เพื่อสร้างรายได้ให้กับ กฟภ.