แนวทางการจัดการจัดทำรายงานการพัฒนาความยั่งยืน

ที่มาของรายงาน
รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ประจําปี 2563 นับเป็นฉบับที่ 4 ต่อจากรายงานการพัฒนาความยั่งยืน ประจําปี 2562 ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานสากล GRI Standards เพื่อเปิดเผยผลการดําเนินงานประจําปีขององค์กรในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีรอบการรายงานแบบรายปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 และใช้แนวทางการรายงานตาม GRI Standards และกลุ่มธุรกิจไฟฟ้า (Electric Utilities: EU) ขององค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) ตามเกณฑ์ระดับการเปิดเผยข้อมูลแบบหลัก (Core Option)

นอกจากนี้ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เชื่อมโยงการดําเนินงานเข้ากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององคการสหประชาชาติ และรวบรวมมาแสดงไว้ในรายงานฉบับนี้ด้วย

ขอบเขตของรายงาน
การเปิดเผยข้อมูลในรายงานฉบับนี้แสดงข้อมูลและผลกระทบจากการดำเนินงานตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าของ กฟภ. โดยมีขอบเขตการรายงานครอบคลุมทั้งสำนักงานใหญ่และส่วนภูมิภาค โรงไฟฟ้า สถานีไฟฟ้า รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่รวมบริษัทในเครือ

การให้ความเชื่อมั่นต่อรายงาน
คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ กฟภ.มีบทบาทในการติดตาม ให้คำแนะนำ พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสำคัญในรายงานฉบับนี้เพื่อให้เนื้อหาของรายงานมีความครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มนอกจากนี้ กฟภ. ยังได้จัดให้มีการตรวจรับรองรายงานจากหน่วยงานภายนอก (Third Party) ที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจรับรองและให้ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการจัดทำรายงาน (External Assurance) เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและโปร่งใส สอดคล้องตามแนวทางการรายงานของมาตรฐานการรายงานสากล GRI Standards

การสอบถามข้อมูล
หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำเพิ่มเติม สามารถติดต่อ
ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
อาคาร LED เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
E-mail: analysis.csr@pea.co.th
โทรศัพท์ 0 2590 9916 โทรสาร 0 2590 9919

การยกระดับคุณภาพของการจัดทำรายงาน
กฟภ. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการพัฒนาความยั่งยืนประจำปีได้ผ่านทางแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้อ่าน โดยความคิดเห็นดังกล่าว กฟภ. จะนำมาใช้พัฒนาและยกระดับการจัดทำรายงานการพัฒนาความยั่งยืนฉบับถัดไป เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย