โครงสร้างการบริหารจัดการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปี 2562 กฟภ. มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงาน โดยมีการจัดตั้งสายงานธุรกิจขึ้น เพื่อให้เหมาะสมต่อการบริหารงาน พร้อมรองรับต่อการพัฒนาและการเติบโตทางธุรกิจใหม่ และสอดคล้องกับภารกิจปัจจุบันของ กฟภ.