โครงสร้างการบริหารจัดการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปี 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงาน โดยมีการจัดตั้งสำนักดิจิทัล สายงานธุรกิจและการตลาด สายงานบริหารองค์กร และสายงานสนับสนุนองค์กรขึ้น โดยรวมสายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อมกับสายงานยุทธศาสตร์เข้าด้วยกัน และรวมสายงานทรัพยากรบุคคลกับสำนักกฎหมายเข้าด้วยกันเป็นสายงานบริหารองค์กร เพื่อให้เหมาะสมต่อการบริหารงาน พร้อมรองรับต่อการพัฒนาและการเติบโตทางธุรกิจใหม่ และสอดคล้องกับภารกิจปัจจุบันของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค