นโยบายความยั่งยืน

เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์องค์กรในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน กฟภ. จึงได้นำแนวทางตามมาตรฐานสากลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) มาเป็นกรอบในการกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน และกำหนดแผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืน โดยกระบวนการในการจัดทำ แผนแม่บท กฟภ. ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์บริบทความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งเปิดโอกาส ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อนำปัจจัยนำเข้าดังกล่าวมากำหนดกลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืนและ ถ่ายทอดลงสู่ระดับปฏิบัติงานตามลำดับขั้น ซึ่งคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงมีบทบาทและส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ตามโครงสร้างการบริหารจัดการความยั่งยืน

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

กฟภ. มุ่งพัฒนาการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) ของ กฟภ. ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals: SDGs) และมีมาตรฐานเทียบเท่ากับกรอบหลักการสากลของ International Organization for Standardization หรือ ISO 26000 โดยกำหนดเป็นนโยบายที่มีสาระสำคัญ ดังนี้