การบริการจัดการความเสี่ยง

กฟภ. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในทำหน้าที่ในการกำกับดูแล ควบคุม การนำนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ รวมทั้งติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ให้เพียงพอต่อการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ และรายงานผลให้คณะกรรมการ กฟภ. ทราบทุกไตรมาส โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย (ฝบส.) เป็นหน่วยงานหลักในการดูแล ประสานงานกับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ทุกสายงาน ซึ่งมีรองผู้ว่าการของแต่ละสายงานเป็นประธานและเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ให้ดำเนินการ เป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดตามนโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ

ประเด็นความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

การบริหารความต่อเนื่อง ทางธุรกิจและการบริหาร ภาวะวิกฤต

กฟภ. บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและบริหาร ภาวะวิกฤตตามมาตรฐานสากล ISO 22301 เพื่อเตรียมความพร้อม ต่อภัยพิบัติหรือภาวะวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นกับระบบงานและสถานที่ทำงาน โดยมีการวิเคราะห์ จัดทำแผน ฝึกซ้อม/ทดสอบแผน และประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ กฟภ. มีความสามารถในการแก้ไขภัยพิบัติหรือ ภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยบรรเทาความรุนแรงเมื่อเกิดสถานการณ์ไม่คาดฝัน และทำให้ กฟภ. สามารถป้องกัน เตรียมความพร้อม บรรเทาผลกระทบ และดำเนินการให้กลับคืน สู่สภาวะปกติได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม