การบริหารจัดการนวัตกรรม

กฟภ. ให้ความสำคัญกับการนำการวิจัยและนวัตกรรมมาเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจและธุรกิจ ที่เกี่ยวเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้นำงานวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการดำเนินงาน และคำนึงถึงผลลัพธ์งานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ในระยะยาวได้ (Commercialized) เพื่อให้ สอดรับต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร การทำ Business Model ใหม่ และโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป