การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริต

กฟภ. ให้ความสำคัญต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยการดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ไว้ในยุทธศาสตร์สำคัญขององค์กร คือ SO1 : ดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนตามแนวทางสากลของ UN SDGs กรอบแนวปฏิบัติที่ดีของ DJSI และมุ่งสู่มาตรฐานของ OECD เพื่อเป็นการแสดงถึงการดำเนินงานที่โปร่งใส ปราศจากทุจริตคอร์รัปชัน มีมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร “ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม” ที่กำหนดให้บุคลากรทุกระดับประพฤติตามปัจจัยขับเคลื่อนค่านิยม (TRUST+E) อย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ  

นอกจากนี้ กฟภ. ยังได้มุ่งมั่นพัฒนากรอบหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล จึงได้ประกาศใช้นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางปฏิบัติส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นขององค์กรที่จะป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อนำไปสู่การยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ทำหน้าที่กำกับดูแล มอบนโยบาย ให้ข้อเสนอแนะ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

การบริหารจัดการ

 • ประกาศนโยบายการงดรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี 2562 (No Gift Policy) เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ของ กฟภ. ในการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ต่อต้านการรับสินบน และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
 • ประกาศใช้นโยบายด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวทางปฏิบัติส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต (7 มาตรการ 20 แนวทางปฏิบัติ) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นขององค์กรที่จะป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ
 • การปฏิบัติตามหลักการและแนวทางตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม และจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด รวมทั้งกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการป้องปรามการทุจริตซึ่งได้เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ขององค์กร 
 • การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมรับทราบพร้อมให้ข้อเสนอแนะเป็นประจำทุกไตรมาส
 • จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน (Soft Control) เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมค่านิยม “ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม” และการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทั่วทั้งองค์กร
 • แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบด้าน Compliance Unit เพื่อติดตาม วิเคราะห์ ทบทวน และจัดทำ/พัฒนากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้สอดคล้องกับภายนอก รวมถึงเป็นที่ปรึกษาในการตอบข้อซักถาม/ชี้แจง เสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อลดความเสี่ยงด้าน Compliance ขององค์กร
 • เข้าร่วม โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยนำผลการประเมินในปีที่ผ่านมามาวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) เพื่อจัดทำเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
 • จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของ กฟภ. บนฐานข้อมูลของสำนักงาน
  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  รวม 675 แห่ง
 • นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในระบบสารสนเทศด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG e-System) ประกอบด้วย
  1) ระบบการประเมินผลการตระหนักรับรู้การเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน (CG Testing)
  2) ระบบการรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของ กฟภ. (COI Reporting)

3) ระบบการลงนามรับทราบคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Acknowledgement)

 • แผนงาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน” ที่มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อร่วมมือในการเฝ้าระวัง สอดส่องดูแล ป้องกัน และแจ้งเบาะแสหากพบเห็นการทุจริตจากการให้หรือการรับสินบน โดยในปี 2562 ได้นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างกระบวนการติดตามและประเมินผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านความโปร่งใสของ กฟภ.

โครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) สำหรับโครงการที่มีมูลค่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป เพื่อเป็นการยกระดับความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่น และก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมสำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่ง กฟภ. ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ผลการดำเนินงานที่สำคัญปี 2562

 • ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช. ปี 2562 กฟภ. มีคะแนนประเมินร้อยละ 92.19 (Rating Score ระดับ A)
 • ผลการประเมินการตระหนักรับรู้และการประยุกต์ใช้การกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ (CG Testing) เท่ากับร้อยละ 95.50 เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2561 ซึ่งมีผลคะแนนเท่ากับร้อยละ 90.85
 • คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ กฟภ. รายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest: COI) กรณีรายงานประจำปีครบร้อยละ 100 ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4 ปี (ตั้งแต่ปี 2559-2562) รวมทั้ง กฟภ. ยังได้พัฒนาระบบสารสนเทศการรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของ กฟภ. (COI Reporting) ทั้งของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกในการติดตามข้อมูล
 • ผลการลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Acknowledgement) ของผู้บริหารและพนักงานคิดเป็นร้อยละ 94.28
 • ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน (Soft Control)  จำนวน 6,474 คน (มากกว่าค่าเป้าหมายจำนวน 2,474 คน) ทั้งนี้ มีการให้หน่วยงานที่จัดกิจกรรม Soft Control ประเมินผลก่อนและหลังการจัดกิจกรรม (Pre-test/Post-test) โดยภาพรวมทั่วประเทศมีผลการประเมิน Pre-test ร้อยละ 63.44 และ Post-test ร้อยละ 85.47
 • จำนวนบุคลากรที่ถูกลงโทษทางวินัย (กรณีทุจริตประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง)
  คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด (ลดลงต่อเนื่อง 3 ปี)
 • การตอบสนองข้อร้องเรียน
 • ข้อร้องเรียนทั่วไปปิดได้ภายใน 30 วันทำการ (ร้อยละ 100)
 • ข้อร้องเรียนทั่วไปปิดได้ภายใน 30 วัน (ร้อยละ 99.87)
 • ข้อร้องเรียนทั่วไปปิดได้ภายใน 15 วันทำการ (ร้อยละ 85.07)
 • การนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างกระบวนการติดตามและประเมินผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านความโปร่งใสของ กฟภ. ประกอบด้วย 8 ระบบงานที่สำคัญ ได้แก่
  (1) ระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน

(2) ระบบทะเบียนควบคุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คู่ค้า/คู่ความร่วมมือ)

(3) ระบบรายงานผลขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย

(4) ระบบควบคุมงานจ้างเหมา

(5) ระบบควบคุมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส

(6) ระบบควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) วงเงินต่ำกว่า 100,000.- บาท

(7) ระบบสรุปรายงานให้บริการลูกค้าระบบงาน (OM) กระบวนงาน P3 :
การขอใช้ไฟ

(8) ระบบการประเมินผลลูกค้าผ่านระบบ Customers’ Smile Feedback

 • รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 • รางวัล รัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2562ด้าน “การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น” (ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า กฟภ. ยังคงรักษามาตรฐานการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภายนอก

รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards)
ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) 

การต่อด้านทุจริต

ข้อมูลของคณะกรรมการ พนักงาน และพันธมิตรทางธุรกิจที่ได้รับการสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต

ข้อมูลของคณะกรรมการ พนักงาน ที่ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริต


เหตุการณ์ทุจริต

ในปี 2562 กฟภ. ไม่มีคดีความที่องค์กรถูกฟ้องร้องจากการทุจริต และไม่มีเหตุการณ์ทุจริตที่เป็นเหตุให้คู่ค้าบอกเลิกสัญญาหรือไม่ต่อสัญญา แต่มีเหตุการณ์ทุจริตที่เกิดขึ้นภายในองคก์ ร 7 กรณี ไดแ้ ก่ การปลอมแปลงเอกสารจำนวน 4 ราย และการเบียดบังทรัพย์ของทางราชการมาเป็นของตนจำนวน 3 ราย โดย กฟภ. ลงโทษไล่ออกจากงาน 4 ราย และลงโทษปลดออกจากงาน 3 ราย

ในส่วนของผลการปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบอื่นๆด้านเศรษฐกจิชและสังคม กฟภ. ไม่มีการดำเนินงานที่ถูกฟ้องคดีเสียค่าปรับ หรือได้รับโทษอื่น รวมถึงไม่มีกรณีพิพาทที่ต้องดำเนินการผ่านกลไกการระงับข้อพิพาทอันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎดังกล่าว


การบริหารจัดการข้อร้องเรียน

กฟภ. มีการบริหารจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ และสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดย ได้พัฒนาระบบสารสนเทศ (PEA-VOC System) เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการการรับฟังเสียงของลูกค้า เพื่อให้สามารถจัดเก็บ ติดตามผล และรายงานผลการดำเนินงานบนฐานข้อมูลเดียวกันทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะช่วยให้การรับเรื่องร้องเรียน การตอบสนอง และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องสามารถบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ประเภทของข้อร้องเรียน

การคุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

กฟภ. กำหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ. โดยระบุไว้ว่า ผู้รับผิดชอบข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสจะต้องปกป้องข้อมูลผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแสให้เป็นความลับโดย ไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น คำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหาย และใช้ดุลพินิจสั่งการที่สมควร เพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวน สอบสวน อย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรม ซึ่งอาจมาจาก การร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น

การจัดการข้อร้องเรียน