บุคลากรของเรา

บุคลากรของเรา

การดูแลพนักงาน
พนักงานเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กร กฟภ. จึงมุ่งมั่นดูแลพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติโดยให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการวางแผนกำลังคนและการสรรหา การบริหารค่าตอบแทนและการรักษาพนักงาน การบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานจวบจนเกษียณอายุราชการ เพื่อตอบสนองความต้องการ/ความคาดหวังของพนักงานทุกคนให้มีความสุขในการทำงานก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร และสนับสนุนการเติบโตและพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย
• กฟภ. มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้กับ กฟภ.
• ลดข้อร้องเรียนที่มีต่อกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
• ลดอัตราการลาออกของพนักงาน
• พนักงานมีความภาคภูมิใจและผูกพันกับองค์กร

กลยุทธ์
• กฟภ. มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้กับ กฟภ.
• ลดข้อร้องเรียนที่มีต่อกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
• ลดอัตราการลาออกของพนักงาน
• พนักงานมีความภาคภูมิใจและผูกพันกับองค์กร

การบริหารจัดการ
• เปิดโอกาสในการจ้างงานอย่างเท่าเทียม มีกระบวนการคัดเลือกอย่างโปร่งใส โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เป็นไปตามคุณสมบัติที่องค์กรกำหนด
• เปิดโอกาสในการทำงานให้กับผู้พิการ โดยมี
การกำหนดนโยบายและแนวทางในการดำเนินงาน
ในรูปแบบต่างๆ ทั้งการจ้างงาน การให้สิทธิสวัสดิการที่เท่าเทียมกับพนักงานทั่วไป เพื่อส่งเสริมคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
• เลื่อนตำแหน่งพนักงานตามคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยไม่นำเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา หรือ
ข้อกีดกันอื่นๆ มาเกี่ยวข้องในการพิจารณาคัดเลือก
• จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งตามเส้นทางใน
สายอาชีพ เพื่อให้พนักงานทราบถึงเส้นทางการเติบโต
ในอนาคต และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้น
• บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good
Governance) ซึ่งเน้นหลักนิติธรรม คุณธรรม
ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ
ตลอดจนความคุ้มค่าในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขระเบียบหรือวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่างๆ
• กำกับดูแล พร้อมทั้งจัดอบรม ชี้แจง และสื่อสารให้การปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
• เปิดโอกาสให้พนักงานมีการรวมกลุ่มจัดตั้งสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กฟภ. ทำหน้าที่เป็น
ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในการเจรจาต่อรองกับฝ่ายนายจ้าง
เพื่อคุ้มครองสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน รวมถึงให้คำปรึกษากับสมาชิกที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยมีพนักงานที่ได้รับการดูแลภายใต้ข้อตกลงจากสหภาพแรงงานฯ ร้อยละ 100
ของจำนวนพนักงานทั้งหมด [102-41]

ผลการดำเนินงานที่สำคัญปี 2562
• ได้รับอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ AAA ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต Stable จากทริสเรทติ้ง
• ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) อยู่ที่ 3.17
• อัตราส่วนการทำกำไร (Profit Margin) อยู่ที่ 2.64
• อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Asset Turnover) อยู่ที่ 1.26
• อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) อยู่ที่ 1.40
• ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ลดลงจากการปรับปรุงกระบวนการอยู่ที่ 40.10 ล้านบาท
• ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Loss)
อยู่ที่ 5.37
• รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องอยู่ที่ 6,282.65 ล้านบาท

การวางแผนปรับปรุงการดำเนินงานในอนาคต
• เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการสร้างรายได้ของสินทรัพย์ โดยตั้งเป้าไว้ว่าจะได้รับการรับรองระบบการบริหารสินทรัพย์ (Asset Management Standard: ISO 55000) ในปี 2565
• บูรณาการฐานข้อมูลและระบบในการสนับสนุนลูกค้าที่สมบูรณ์ (Fully Completed CRM) เพื่อสร้างประโยชน์ในด้านการให้บริการลูกค้าการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า และการให้บริการอื่นๆ ที่ตอบสนองความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้าในอนาคต เพื่อสร้างรายได้ให้กับ กฟภ.