ชุมชนและสังคมของเรา

ชุมชนและสังคมของเรา

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม

กฟภ. เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชน (Community Enterprise) ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกันของคนในชุมชน จึงให้การสนับสนุนและส่งเสริมความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทน ควบคู่กับการนำแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 มาใช้ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการและความคาดหวังของประชาชนภายในชุมชนอันจะนำไปสู่การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และใส่ใจในการดูแลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

เป้าหมาย
• ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งโดยใช้ความเชี่ยวชาญของ กฟภ.

กลยุทธ์
• ส่งเสริมให้เกิดแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้วยพลังงานทดแทน โดยสนับสนุนให้ชุมชนนำพลังงานทดแทนมาใช้ในการประกอบกิจการของวิสาหกิจชุมชน เพื่อเสริมศักยภาพของระบบไฟฟ้าภายในชุมชนให้เพียงพอต่อความต้องการพลังงานในระยะยาว
• ส่งเสริมการประกอบอาชีพของชุมชน เพื่อเสริมศักยภาพของระบบไฟฟ้าภายในชุมชนให้ปลอดภัย
• สนับสนุนให้ชุมชนสามารถดำรงชีวิตแบบพอเพียง ด้วยการพัฒนาที่เน้นความสมดุลทุกมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมบนฐานข้อมูล
การตัดสินใจที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน ตลอดจน
การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง

การบริหารจัดการ

• พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Engagement) กลุ่มชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยจัดทำเกณฑ์การคัดเลือกชุมชนสำคัญที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของ กฟภ. เพื่อให้การคัดเลือกและจัดลำดับความสำคัญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟภ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการเชิงพื้นที่เพื่อรองรับผลกระทบ
• กำหนดให้ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อมและแผนกสังคมและสิ่งแวดล้อมของการไฟฟ้า (กฟฟ.) ในพื้นที่ดำเนินการ มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนองค์ความรู้และการให้คำปรึกษากับชุมชนด้านการใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทนและการเสริมสร้างศักยภาพของระบบไฟฟ้า ตลอดจนประเมินผลและติดตามผลของโครงการอย่างต่อเนื่อง