People

People

บุคลากรของเรา

การดูแลพนักงาน
พนักงานเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กร กฟภ. จึงมุ่งมั่นดูแลพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติโดยให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการวางแผนกำลังคนและการสรรหา การบริหารค่าตอบแทนและการรักษาพนักงาน การบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานจวบจนเกษียณอายุราชการ เพื่อตอบสนองความต้องการ/ความคาดหวังของพนักงานทุกคนให้มีความสุขในการทำงานก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร และสนับสนุนการเติบโตและพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (103-1)

เป้าหมาย [103-2]
• กฟภ. มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้กับ กฟภ.
• ลดข้อร้องเรียนที่มีต่อกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
• ลดอัตราการลาออกของพนักงาน
• พนักงานมีความภาคภูมิใจและผูกพันกับองค์กร

กลยุทธ์ [103-2]
• กฟภ. มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้กับ กฟภ.
• ลดข้อร้องเรียนที่มีต่อกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
• ลดอัตราการลาออกของพนักงาน
• พนักงานมีความภาคภูมิใจและผูกพันกับองค์กร

การบริหารจัดการ [103-2]
• เปิดโอกาสในการจ้างงานอย่างเท่าเทียม มีกระบวนการคัดเลือกอย่างโปร่งใส โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เป็นไปตามคุณสมบัติที่องค์กรกำหนด
• เปิดโอกาสในการทำงานให้กับผู้พิการ โดยมี
การกำหนดนโยบายและแนวทางในการดำเนินงาน
ในรูปแบบต่างๆ ทั้งการจ้างงาน การให้สิทธิสวัสดิการที่เท่าเทียมกับพนักงานทั่วไป เพื่อส่งเสริมคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
• เลื่อนตำแหน่งพนักงานตามคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยไม่นำเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา หรือ
ข้อกีดกันอื่นๆ มาเกี่ยวข้องในการพิจารณาคัดเลือก
• จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งตามเส้นทางใน
สายอาชีพ เพื่อให้พนักงานทราบถึงเส้นทางการเติบโต
ในอนาคต และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้น
• บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good
Governance) ซึ่งเน้นหลักนิติธรรม คุณธรรม
ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ
ตลอดจนความคุ้มค่าในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขระเบียบหรือวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่างๆ
• กำกับดูแล พร้อมทั้งจัดอบรม ชี้แจง และสื่อสารให้การปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
• เปิดโอกาสให้พนักงานมีการรวมกลุ่มจัดตั้งสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กฟภ. ทำหน้าที่เป็น
ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในการเจรจาต่อรองกับฝ่ายนายจ้าง
เพื่อคุ้มครองสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน รวมถึงให้คำปรึกษากับสมาชิกที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยมีพนักงานที่ได้รับการดูแลภายใต้ข้อตกลงจากสหภาพแรงงานฯ ร้อยละ 100
ของจำนวนพนักงานทั้งหมด [102-41]

ผลการดำเนินงานที่สำคัญปี 2562 [103-3]
• ได้รับอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ AAA ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต Stable จากทริสเรทติ้ง
• ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) อยู่ที่ 3.17
• อัตราส่วนการทำกำไร (Profit Margin) อยู่ที่ 2.64
• อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Asset Turnover) อยู่ที่ 1.26
• อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) อยู่ที่ 1.40
• ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ลดลงจากการปรับปรุงกระบวนการอยู่ที่ 40.10 ล้านบาท
• ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Loss)
อยู่ที่ 5.37
• รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องอยู่ที่ 6,282.65 ล้านบาท

การวางแผนปรับปรุงการดำเนินงานในอนาคต [103-3]
• เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการสร้างรายได้ของสินทรัพย์ โดยตั้งเป้าไว้ว่าจะได้รับการรับรองระบบการบริหารสินทรัพย์ (Asset Management Standard: ISO 55000) ในปี 2565
• บูรณาการฐานข้อมูลและระบบในการสนับสนุนลูกค้าที่สมบูรณ์ (Fully Completed CRM) เพื่อสร้างประโยชน์ในด้านการให้บริการลูกค้าการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า และการให้บริการอื่นๆ ที่ตอบสนองความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้าในอนาคต เพื่อสร้างรายได้ให้กับ กฟภ.

ลูกค้าของเรา

การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าและประชาชน
กฟภ. เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าและประชาชน จึงมุ่งมั่นปรับปรุงการให้บริการด้านการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าและประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การได้รับข้อมูลข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์และบริการของ กฟภ. เป็นเรื่อง “สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย เท่าเทียม” และสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้าและประชาชนที่ได้รับบริการ [103-1]

ความปลอดภัยของผู้ใช้ไฟฟ้า
เนื่องจากอันตรายจากไฟฟ้านั้นก่อให้เกิดความเสียหายทั้งแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟฟ้า กฟภ. จึงคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นสำคัญโดยมีการสำรวจ ปรับปรุง ตรวจสอบระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งให้ความรู้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในเรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยอยู่เสมอ เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากอันตรายของไฟฟ้า ควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า [103-1]

ชุมชนและสังคมของเรา

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม

กฟภ. เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชน (Community Enterprise) ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกันของคนในชุมชน จึงให้การสนับสนุนและส่งเสริมความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทน ควบคู่กับการนำแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 มาใช้ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการและความคาดหวังของประชาชนภายในชุมชนอันจะนำไปสู่การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และใส่ใจในการดูแลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล [103-1]

เป้าหมาย [103-2]
• ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งโดยใช้ความเชี่ยวชาญของ กฟภ.

กลยุทธ์ [103-2]
• ส่งเสริมให้เกิดแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้วยพลังงานทดแทน โดยสนับสนุนให้ชุมชนนำพลังงานทดแทนมาใช้ในการประกอบกิจการของวิสาหกิจชุมชน เพื่อเสริมศักยภาพของระบบไฟฟ้าภายในชุมชนให้เพียงพอต่อความต้องการพลังงานในระยะยาว
• ส่งเสริมการประกอบอาชีพของชุมชน เพื่อเสริมศักยภาพของระบบไฟฟ้าภายในชุมชนให้ปลอดภัย
• สนับสนุนให้ชุมชนสามารถดำรงชีวิตแบบพอเพียง ด้วยการพัฒนาที่เน้นความสมดุลทุกมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมบนฐานข้อมูล
การตัดสินใจที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน ตลอดจน
การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง

การบริหารจัดการ[103-2]

• พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Engagement) กลุ่มชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยจัดทำเกณฑ์การคัดเลือกชุมชนสำคัญที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของ กฟภ. เพื่อให้การคัดเลือกและจัดลำดับความสำคัญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟภ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการเชิงพื้นที่เพื่อรองรับผลกระทบ
• กำหนดให้ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อมและแผนกสังคมและสิ่งแวดล้อมของการไฟฟ้า (กฟฟ.) ในพื้นที่ดำเนินการ มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนองค์ความรู้และการให้คำปรึกษากับชุมชนด้านการใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทนและการเสริมสร้างศักยภาพของระบบไฟฟ้า ตลอดจนประเมินผลและติดตามผลของโครงการอย่างต่อเนื่อง [413-1]

ผลการดำเนินงานที่สำคัญปี 2562 [103-3]

• กฟภ. ได้ดำเนินโครงการ PEA ส่งเสริมพลังงานทดแทนเพื่อวิสาหกิจชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ไฟฟ้าของชุมชน โดยการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในการประกอบกิจการของวิสาหกิจชุมชน เช่น โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง สร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้กับชุมชน ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยโครงการดังกล่าวมีผู้รับผลประโยชน์จำนวน 1,378 ครัวเรือน

• กฟภ. ดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า มาตั้งแต่ปี 2560 เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ไฟฟ้าของชุมชน โดยการส่งเสริมการประกอบช่างไฟฟ้าของคนภายในชุมชนให้มีทักษะความรู้ความสามารถ แก้ไขระบบไฟฟ้าเบื้องต้น ภายในครัวเรือนได้อย่างถูกต้องปลอดภัยตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งสร้างความมั่นคงในรายได้ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการดำเนินโครงการดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด จำนวน 74 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการของ กฟภ. โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ มีผู้รับผลประโยชน์สะสมในการได้รับการพัฒนาทักษะและสร้างอาชีพจำนวน 5,344 ราย

• สัดส่วนของหน่วยดำเนินงานทั้งหมดขององค์กรที่ดำเนินกิจกรรม/โครงการสานสัมพันธ์กับชุมชนอยู่ที่ร้อยละ 5.33 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.66 เมื่อเทียบกับปี 2561) [413-1]

การวางแผนปรับปรุงการดำเนินงานในอนาคต [103-3]

• ขยายผลนำพลังงานทดแทนและต่อยอดนำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) มาสนับสนุนในการประกอบกิจการของวิสาหกิจชุมชนครอบคลุมพื้นที่ชุมชนสำคัญทั้ง 12 พื้นที่ของสำนักงานการไฟฟ้าเขตทั่วประเทศ
• ขยายผลแพลตฟอร์มบริหารจัดการช่างไฟฟ้า หรือ PEA Care and Service Application เพื่อรองรับการให้บริการทั่วประเทศภายในปี 2563