การตอบสนองต่อเป้าหมาย UN SDGs

กฟภ. ได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ กฟภ. พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562) โดยกำหนดเป้าหมายระยะยาว 10 ปี ที่มุ่งเน้นการปรับรูปแบบธุรกิจเข้าสู่ Landscape ใหม่ และการพลิกองค์กรสู่การเป็น Digital Utility ที่ครอบคลุมทุกด้านที่สำคัญ ได้แก่ ระบบจำหน่ายไฟฟ้า การจัดทำ Business Model ที่เหมาะสม ตลอดจนการดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง มีความพร้อมในการรองรับการดำเนินงานในอนาคต และก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจไฟฟ้าทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

กฟภ. มีขั้นตอนการกำหนดยุทธศาสตร์ของ กฟภ. อย่างเป็นระบบ โดยได้วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อนำมากำหนดยุทธศาสตร์และถ่ายทอดลงสู่ระดับปฏิบัติงานตามลำดับขั้น ซึ่งคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงมีบทบาทและส่วนร่วมในทุกกระบวนการ