กลยุทธ์ความยั่งยืน

กฟภ. ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน เรามุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้มีความสมดุล ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กร

ในการเป็นผู้นำด้านบริการพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืนรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าจะได้รับการบริการที่เป็นเลิศภายใต้กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Performance

มุ่งเน้นการรักษาเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือในการให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน
• การต่อต้านการทุจริต
• ผลการดำเนินงานเชิงเศรษฐกิจ
• ผลกระทบทางอ้อมเชิงเศรษฐกิจ
• ข้อปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง
• ความพร้อมจ่ายและความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้า
• การบริหารจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า
• ประสิทธิภาพของระบบ
• การวิจัยและพัฒนา

People

มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพให้กับสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน
• ข้อปฏิบัติด้านเศรษฐกิจและสังคม
• แผนงานและการตอบสนองต่อเหตุภัยพิบัติ
หรือภาวะวิกฤต
• การจ้างงาน
• การฝึกอบรมและการให้ความรู้
• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
• สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า

มุ่งเน้นการพัฒนาแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อสร้างสมดุลของการส่งมอบคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน
• การไม่เลือกปฏิบัติ
• การเข้าถึงของผู้ใช้ไฟฟ้า
• การให้ข้อมูลข่าวสาร
• ความปลอดภัยทางไซเบอร์
• ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
• ชุมชนท้องถิ่น

Planet

มุ่งเน้นการบริหารจัดการภารกิจหลักขององค์กร เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน
• วัสดุ
• การประเมินคู่ค้าด้านสิ่งแวดล้อม