การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กฟภ. ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้เครื่องมือ Stakeholder Mapping ในการคัดเลือกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีคุณลักษณะสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ความเชี่ยวชาญในกิจการไฟฟ้า (Expertise) ความมุ่งมั่นตั้งใจที่ต้องการร่วมพัฒนาความยั่งยืนกับ กฟภ. (Willingness) และการมีอิทธิพลต่อการสร้างความยั่งยืนของ กฟภ. (Influence)

ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟภ. ได้ดังนี้ หน่วยงานกำกับดูแล พนักงาน ผู้ส่งมอบ คู่ค้า คู่ความร่วมมือ ลูกค้า/ผู้ใช้ไฟฟ้า และชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฟภ. ได้กำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ตลอดทั้งวิธีการ ความถี่ในการดำเนินงานและการรวบรวมความต้องการ/ความคาดหวังที่สำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้อย่างชัดเจน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางการตอบสนองต่อความต้องการ/ความคาดหวังดังกล่าวทั้งในระดับกลยุทธ์องค์กรหรือแผนงานของหน่วยงานต่อไป