รางวัลระดับนานาชาติ

จากความมุ่งมั่นทุ่มเทในการดำเนินงานเพื่อสร้างความยั่งยืนให้องค์กร ส่งผลให้ กฟภ. ได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ โดยส่วนหนึ่งของรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่ กฟภ. ได้รับในปี 2562ได้แก่

01

รางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2019 (Thailand Edition) จัดโดยบริษัท Business Media International ประเทศมาเลเซีย แสดงให้เห็นถึงการเป็นองค์กรชั้นนำในด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง และเป็นองค์กรต้นแบบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของเอเชีย

02

รางวัล 5 รางวัล จากสิ่งประดิษฐ์ 4 ผลงาน ในเวทีนานาชาติ The 47th International Exhibition of Inventions Geneva 2019 ณ นครเจนีวา สมาพันรัฐ
สวิส ได้แก่

 1. รางวัลเหรียญทองเกียรติยศและรางวัล Special Prize on Stage จากสถาบัน Korea Invention Promotion Association ในสาขาสิ่งประดิษฐ์ความคิดสร้างสรรค์จากผลงาน PEA Solar Hero Application แอปพลิเคชันสำหรับการติดตั้ง Solar Rooftop แบบครบวงจร ผลงานจากกลุ่มนักประดิษฐ์ สังกัดสำนักงานใหญ่
 2. รางวัลเหรียญทองจากผลงาน “วูเซลา” (Vuzala Cable Cutter Operate with Cordless) เครื่องมือปอกฉนวนสายไฟแบบใช้สว่านไร้สาย ผลงานจากกลุ่มนักประดิษฐ์ สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก
 3. รางวัลเหรียญเงินจากผลงานเครื่องมือจัดระเบียบสายสื่อสาร (Safety Keep Communication Lines Tools) ผลงานจากกลุ่มนักประดิษฐ์ สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี
 4. รางวัลเหรียญทองแดงจากผลงานเครื่องกว้าน 3 ลูก สำหรับพาดสายไฟ (Triple Drum Winch for String Cable Machine) ผลงานจากกลุ่มนักประดิษฐ์ สังกัดสำนักงานใหญ่ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการส่งเสริมบุคลากรให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการคิดค้นให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ สนับสนุนการดำเนินงานและธุรกิจในอนาคต

03

รางวัล 7 รางวัล จากสิ่งประดิษฐ์ 4 ผลงาน ในเวทีนานาชาติ The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New Products (iENA2019) ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้แก่

 1. รางวัลเหรียญทองและรางวัลพิเศษของประเทศอิหร่าน (FIRI Award) จากผลงานสิ่งประดิษฐ์ตู้ควบคุมโหลดเบรกสวิตช์ชนิด SF6 แบบอเนกประสงค์ (Universal Remote Control Switch (RCS) Control Unit) ผลงานจากกลุ่มนักประดิษฐ์ สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 2. รางวัลเหรียญทองจากผลงานเครื่องหมุนรีลสายไฟ (แบบเคลื่อนย้ายอิสระ) พร้อมขาตั้งรีลสาย (แบบไม่ต้องใช้คนควบคุม) (Cable Reel Spinner (Moveable Type) with Automatic Cable Reel Supporter) ผลงานจากกลุ่มนักประดิษฐ์ สังกัดสำนักงานใหญ่
 3. รางวัลเหรียญเงินและรางวัลพิเศษของประเทศจีน CAI Award Invention & Innovation จากผลงานเครื่องมือปลด-สับ สวิตช์แรงต่ำ (Low Tension Switch Grip Head and Remover Tool) ผลงานจากกลุ่มนักประดิษฐ์ สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี
 4. รางวัลเหรียญเงินและรางวัลพิเศษของประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia Invention and Innovation Promotion Association) จากผลงาน “วูเซลา” เครื่องมือปอกฉนวนสายไฟแบบใช้สว่านไร้สาย (Vuzala Cable Cutter Operate with Cordless) ผลงานจากกลุ่มนักประดิษฐ์ สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการส่งเสริมบุคลากรให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการคิดค้นให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ สนับสนุนการดำเนินงานและธุรกิจในอนาคต

04

รางวัล 4 รางวัล จากสิ่งประดิษฐ์ 4 ผลงาน ในเวทีนานาชาติ SEOUL International Invention Fair 2019 (SIIF 2019) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ได้แก่

 1. รางวัลเหรียญทองจากผลงานระบบพยากรณ์อากาศสำหรับ กฟภ. (PEA Weather Forecast) ผลงานจากกลุ่มนักประดิษฐ์ สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี
 2. รางวัลเหรียญเงินจากผลงานโปรแกรมแอปพลิเคชันบันทึกการตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยสายตา (Advanced Patrolling System Application: APSA) ผลงานจากกลุ่มนักประดิษฐ์ สังกัดสายงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาค 1
 3. รางวัลเหรียญทองแดงจากผลงานระบบ GIS เพื่อการจัดการไฟฟ้าดับในเหตุการณ์ภัยพิบัติ (GIS for Outage Management in Case of Disaster Event) ผลงานจากกลุ่มนักประดิษฐ์ สังกัดสำนักงานใหญ่
 4. รางวัลพิเศษจาก Patent Office of Cooperation Council for the Arab States of the Gulf จากผลงานโปรแกรมวิเคราะห์เพื่อระบุหาจุดเกิด Fault (Searching Fault Location Analysis: SFLA) ผลงานจากกลุ่มนักประดิษฐ์ สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี

แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการส่งเสริมบุคลากรให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการคิดค้นให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ มุ่งเน้นให้เกิดการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาขับเคลื่อนองค์กรอย่างต่อเนื่อง

05

รางวัล Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2019 ประเภทการลงทุนทรัพยากร จากโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ในงาน International CSR Summit 2019 ณ ประเทศไต้หวัน สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนที่เติบโตร่วมกับสังคม โดย กฟภ. ได้ดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมาตั้งแต่ปี 2560 เพื่อสร้างช่างไฟฟ้าให้มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญการในการแก้ไขระบบไฟฟ้าเบื้องต้นภายในครัวเรือน สนับสนุนการดูแลระบบจำหน่ายของ กฟภ. แบบจิตอาสา ควบคู่ไปกับการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน