รางวัลระดับประเทศ

จากความมุ่งมั่นทุ่มเทในการดำเนินงานเพื่อสร้างความยั่งยืนให้องค์กร ส่งผลให้ กฟภ. ได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำ.ทั้งในและต่างประเทศ โดยส่วนหนึ่งของรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่ กฟภ. ได้รับในปี 2562ได้แก่

01

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2562
จำนวน 5 รางวัล จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ได้แก่
• รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม ประจำปี 2562
• รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น (3 ปีซ้อน)
• รางวัลเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น (3 ปีซ้อน)
• รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล ประจำปี 2562 ประเภทเชิดชูเกียรติ
• รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ประเภทชมเชย (2 ปีซ้อน)
แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

02

รางวัลดีเด่นด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในงาน Thailand Energy Award 2019 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีในการประหยัดพลังงานมาใช้ในองค์กร และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนให้มากขึ้น โดย กฟภ. ได้รับรางวัลจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์พลังงานแก่ประชาชน ดำเนินการพัฒนาต้นแบบระบบบริหารจัดการพลังงานให้บ้านพักอาศัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานในหน่วยงานต่างๆ เช่น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, โครงการรถสามล้อไฟฟ้าแห่งแรกในเชียงใหม่, โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นต้น รวมถึงการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน เช่น โครงการ PEA ส่งเสริมพลังงานทดแทนเพื่อรัฐวิสาหกิจชุมชน, โครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยกว่า 39 แห่งทั่วประเทศ เป็นต้น พร้อมทั้งจัดทำสื่อความรู้การอนุรักษ์พลังงาน และผลักดันให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

03

รางวัลประกาศเกียรติคุณและตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact: GECC) ประจำปี 2562 จากสำนักนายกรัฐมนตรี แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาและรักษาคุณภาพการบริการประชาชนตามมาตรฐาน GECC โดยสำนักงานของ กฟภ. ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC ประเภทหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีจำนวน 149 แห่ง จากหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ 340 แห่ง กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค ดังนี้ กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค ดังนี้ภาคเหนือ 47 แห่ง
• ภาคเหนือ 47 แห่ง
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 24 แห่ง
• ภาคกลาง 38 แห่ง
• ภาคใต้ 40 แห่ง

04

รางวัลซุปเปอร์แบรนด์ (Superbrands) ประจำปี 2561 สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการสร้างการรับรู้ต่อแบรนด์ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ความประทับใจ และการบริการที่ดีเลิศของ กฟภ. โดย กฟภ. ได้รับการโหวตเพื่อรับรางวัล Superbrands ประจำปี 2561 ภายใต้กลุ่มวิจัยการตลาดประเภท “แบรนด์องค์กร” ที่จัดขึ้นโดยซุปเปอร์แบรนด์ประเทศไทย หน่วยงานด้านการวัดและประเมินความสำเร็จในการสร้างแบรนด์ ที่วิจัยการตลาดผ่านผู้บริโภคทั่วประเทศจำนวน 15,000 ราย นักการตลาดและการประชาสัมพันธ์จำนวน 4,500 ราย รวมถึงคณะกรรมการอิสระต่างๆ เพื่อสำรวจและประเมินความสำเร็จของการสร้างแบรนด์ในประเทศไทย

05

รางวัลประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ลดสถิติจากอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign 2019) ระดับแพลตทินัม 1 แห่ง ระดับเงิน 5 แห่ง ระดับทองแดง 59 แห่ง และระดับต้น 162 แห่ง จากสถาบันการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) โดย กฟภ. ได้ดำเนินกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) และส่งเสริมให้หน่วยงานมีความมุ่งมั่นในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานบนพื้นฐานแนวคิดที่ว่าอุบัติเหตุที่มีสาเหตุเกี่ยวเนื่องกับการทำงานสามารถป้องกันได้

06

รางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ ประจำปี 2562 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีสำนักงานการไฟฟ้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) จำนวน 45 แห่ง ระดับดีมาก (G เงิน) จำนวน 2 แห่ง และรักษาระดับการต่ออายุได้จำนวน 15 แห่ง รวมทั้งสิ้น 62 แห่ง พร้อมทั้งรางวัลเกียรติคุณที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความทุ่มเทในการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) การลดการใช้พลังงานและทรัพยากร การลดการเกิดของเสีย การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศ และดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย กฟภ. ได้สมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบันมีสำนักงานการไฟฟ้าที่ได้รับรางวัล G-Green มาแล้วจำนวน 101 แห่ง

07

รางวัลซุปเปอร์แบรนด์ (Superbrands) ประจำปี 2561 สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการสร้างการรับรู้ต่อแบรนด์ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ความประทับใจ และการบริการที่ดีเลิศของ กฟภ. โดย กฟภ. ได้รับการโหวตเพื่อรับรางวัล Superbrands ประจำปี 2561 ภายใต้กลุ่มวิจัยการตลาดประเภท “แบรนด์องค์กร” ที่จัดขึ้นโดยซุปเปอร์แบรนด์ประเทศไทย หน่วยงานด้านการวัดและประเมินความสำเร็จในการสร้างแบรนด์ ที่วิจัยการตลาดผ่านผู้บริโภคทั่วประเทศจำนวน 15,000 ราย นักการตลาดและการประชาสัมพันธ์จำนวน 4,500 ราย รวมถึงคณะกรรมการอิสระต่างๆ เพื่อสำรวจและประเมินความสำเร็จของการสร้างแบรนด์ในประเทศไทย

08

รางวัลเลิศรัฐ (Public Sector Excellence Awards: PSEA) ประจำปี 2562 สาขาบริการภาครัฐ สะท้อนถึงการยกระดับคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชนให้ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ปลอดภัย เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ โดย กฟภ. ได้รับรางวัล 3 รางวัล ดังนี้

  • รางวัลระดับดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการบริการ จากผลงาน “Integration of Maintenance Innovation (IMI)” ซึ่งเป็น Platform Process Innovation ที่บูรณาการงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเชิงป้องกัน โดยใช้โปรแกรมดึง Data จาก Application Partners เช่น APSA, SA Records, MARIS, MARS Monitoring System for SCADA, Feeder Health Management (FHM), Head Hunter เป็นต้น และ Software หลักขององค์กร เช่น SAP, GIS, SCADA เป็นต้น รวมถึงการใช้เทคโนโลยี Machine Learning มาทำการวิเคราะห์ปัญหา เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขได้อย่างแม่นยำ ลดขั้นตอน แรงงานคน และระยะเวลาในการดำเนินงาน นอกจากนี้ ยังสามารถทำการตัดสินใจแทนคนได้ในรูปแบบ Health Index และ Condition Baseline ของระบบไฟฟ้าแต่ละวงจรจำหน่าย เพื่อนำไปสู่การดำเนินการป้องกันและแก้ไขก่อนการเกิด Breakdown ในระบบไฟฟ้า
  • รางวัลระดับดี ประเภทนวัตกรรมการบริการ จากผลงาน “พัฒนากระบวนงานจดหน่วยผู้ใช้ไฟรายใหญ่ที่มิใช่มิเตอร์ AMR ด้วย Mobile Application DTM และการตรวจสอบหน่วยด้วย Web Application DTW” เป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนงานจากการจดหน่วยด้วยกระดาษเป็นการจดหน่วยด้วย Mobile Application DTM และทำการตรวจสอบหน่วยด้วย Web Application DTW เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการจดหน่วยพิมพ์บิลของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ โดยทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับใบแจ้งค่าไฟฟ้าที่ถูกต้องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
  • รางวัลระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ จากผลงาน “การพัฒนาระบบการให้บริการลูกค้าผ่าน Internet แบบครบวงจร PEA Smart Plus” เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงงานบริการของ กฟภ. ผ่านทาง Mobile Application ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถใช้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง

09

รางวัลชนะเลิศ ประเภท Single Fund กลุ่มรัฐวิสาหกิจขนาดกองทุนมากกว่า 20,000 ล้านบาท ในโครงการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 (3 ปีซ้อน) จากสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

10

รางวัลเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Award 2019) จากสถาบันไทยพัฒน์ สะท้อนถึงการเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานด้านการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงิน โดยได้นำกรอบมาตรฐานการจัดทำรายงานความยั่งยืน GRI (Global Reporting Initiative) ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากลมาเป็นแนวทางการดำเนินงานขององค์กร ควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบอันเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ซึ่งแสดงถึงจุดยืนของ กฟภ. ในการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว และตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 12.6